Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Góra Świętej Anny

Kod obszaru:

PLH160002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5084,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje Górę Świętej Anny - wyraźną kulminację w krajobrazie Wyżyny Śląskiej wraz z otoczeniem. Góra to wapienno-bazaltowe wzgórze, o stromych stokach południowych (uskok tektoniczny) łagodnie opada pod utwory polodowcowe od północy.

W lasach występują cenne dla Europy 3 odmiany buczyn, w tym buczyny kwaśne oraz żyzne, ciepłolubne buczyny storczykowe. Znaczący udział osiągają też murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki (w tym eutroficzne). Łącznie na terenie obszaru spotkać można aż 11 siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia. Grunty orne tworzą mozaikę krajobrazową z ekosystemami o dużej naturalności.

Na terenie ostoi występuje około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około 40 gatunków uznawanych lokalnie za rzadkie. Poza tym, na terenie Góry św. Anny można spotkać 2 gatunki roślin chronionych przez europejskie dyrektywy: storczyk - obuwik pospolity i należący do rodziny sandałowcowatych - leniec bezpodkwiatkowy.

Świat zwierząt cennych dla Europy reprezentowany jest głównie przez 11 gatunków ptaków (np. bocian biały, kania ruda czy dzięcioł zielono siwy) i ssaki, m.in. dwa gatunki nietoperzy: mopki i nocki duże.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Góra św. Anny znajduje się około 15 km na południowy zachód od Strzelc Opolskich, blisko autostrady A4. Jeżeli chcemy dojechać od strony Wrocławia najlepiej będzie korzystać ze zjazdu 248, czyli Krapkowice - Gogolin i kierować się cały czas na Kędzierzyn - Koźle drogą nr 423. Przed Zdzieszowicami zobaczymy tablicę informacyjną nakazującą skręcić w lewo (w miejscowości Rozwadza). Jedziemy dalej główną drogą i po kilku minutach jesteśmy na miejscu. Od strony Katowic najlepiej jest zjechać z autostrady na Strzelce Opolskie i Kędzierzyn - Koźle (wyjazd 269), jedziemy na Kędzierzyn w prawo, gdy dojedziemy do Zalesia Śląskiego skręcamy w prawo na Leśnicę. Tuż za Leśnicą zgodnie z kierunkowskazem jedziemy główną drogą na Górę Św. Anny. Najbliższa stacja PKP znajduje się w Zdzieszowicach (5 km od obszaru). Komunikacją PKS dojedziemy do Góry Św. Anny.

Główną bazą noclegową i gastronomiczną jest Dom Pielgrzyma oraz: Zajazd "Pod Górą Chełmską", Pensjonat Anna i Schronisko Młodzieżowe. Można się posilić w: Restauracji "Pod Jeleniem" oraz Grill Barze "Albin”.

Góra Świętej Anny to malowniczy obszar i jeden z najpiękniejszych zakątków województwa opolskiego i gminy Leśnica. Góra Chełmska (inna nazwa Góry Świętej Anny) położona jest w pd-zach. części Opolszczyzny na wysokości 404 m. n.p.m. Góra św. Anny i okolice wchodzą w skład utworzonego w 1988 roku Parku Krajobrazowego. Wytyczono tu i oznakowano ścieżki dydaktyczne, które służą prezentacji ciekawych form i tworów przyrody:

  • ścieżka wokół Góry św. Anny,
  • ścieżka z Góry św. Anny do Ligoty Górnej przez Żyrową,
  • ścieżka z Góry św. Anny do Zalesia Śląskiego przez projektowane rezerwaty "Boże Oko" i "Grafik",
  • ścieżka z Żyrowej do Góry św. Anny przez projektowany rezerwat "Lesisko".

Turystyka krajoznawcza:

Na obszarze otaczającym Górę św. Anny jest wiele atrakcji turystycznych m.in. Muzeum Czynu Powstańczego ukazujące walkę o narodowe wyzwolenie Górnego Śląska. Na samym szczycie góry znajduje się pomnik Jana Pawła II, który jest upamiętnieniem pobytu Ojca Świętego w tym miejscu. Przez teren Góry św. Anny wytyczono 6 oznakowanych tras turystycznych, m.in. pieszy, zielony szlak flory i fauny długości 14,8 km. Prowadzi on z Góry św. Anny przez Wysoką, rezerwat florystyczny "Ligota Dolną”, Oleszkę i Żyrową do Góry św. Anny.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń możemy zaliczyć - eksploatację odkrywkową wapieni, brak czynnej ochrony muraw kserotermicznych prowadzący do ich powolnego zarastania, intensywną penetrację, szczególnie w granicach parku krajobrazowego "Góra św. Anny" i rezerwatów przyrody.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Biesiec - rezerwat leśny
• Boże Oko - rezerwat leśny
• Góra św. Anny - rezerwat leśny
• Grafik - rezerwat leśny
• Lesisko - rezerwat leśny
• Ligota Dolna - rezerwat leśny
• Park Krajobrazowy Góra św. Anny - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kraska - ptak
• kania ruda - ptak
• bocian biały - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• leniec bezpodkwiatowy
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole, tel: (77) 44-72-320 fax: (77) 44-72-335, e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, www.opole.rdos.gov.pl

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel./fax: (77) 44 12 522, email: info@orot.pl, www.orot.pl

Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów, www.namyslow.pl

Jednostki administracyjne:

• Zdzieszowice (krapkowicki, woj. opolskie)
• Leśnica (strzelecki, woj. opolskie)
• Strzelce Opolskie (strzelecki, woj. opolskie)
• Ujazd (strzelecki, woj. opolskie)