Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie

Kod obszaru:

PLH140013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

427,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Teren o bardzo zróżnicowanej rzeźbie, o powierzchni 435,2 ha, leżący na wysokości od 89 do 111 m npm obejmuje kompleks wydm porośniętych murawami psammofilnymi, wrzosowiskami oraz różnymi zbiorowiskami borowymi. Pożar w 1993 r. zniszczył znaczną część lasów, jednocześnie spowodował bardzo silną ekspansję mącznicy lekarskiej, której płaty osiągają powierzchnię 100-200 m2. Stanowisko to można zaliczyć do największych znanych stanowisk tego gatunku w Polsce. Na omawianym terenie obok wrzosowisk mącznicowych występują także murawy szczotlichowe, wrzosowiska oraz zróżnicowane troficznie zbiorowiska borowe. Flora liczy 348 gatunków roślin naczyniowych. Na uwagę zasługuje bogate stanowisko kukułki plamistej. Dwa występujące tu siedliska, zajmujące łącznie ponad 70% obszaru, znajdują się w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Siedliska piaszczyste zajmują 13% obszaru, wrzosowiska - 25 %, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 4%, a siedliska borów - 43%. Obszar jest wykorzystywany rolniczo na 15% powierzchni.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży między Mostówką, a Lucynowem (większość obszaru należy do gminy Wyszków, a niewielka część południowo-wschodnia do gminy Zabrodzie). Obejmuje zarówno tereny leśne, jak i nieużytki i niewielkie płaty gruntów rolniczych. Obszar jest łatwo dostępny samochodem, leży przy trasie Warszawa - Wyszków i w miejscowości Zazdrość, około 10 km przed Wyszkowem należy skręcić na zachód w drogę lokalną prowadzącą do Mostówki.
Dojazd: PKP i PKS do Wyszkowa.
O atrakcyjności turystycznej ostoi stanowią walory przyrodnicze. Obecnie obszar jest nie chroniony ale projektuje się utworzenie tutaj rezerwatu przyrody lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Informacje turystyczne: w wyszkowskim punkcie informacji turystycznej, a także w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, tel. (0-22) 810-40-34, która sprawuje nadzór nad obszarem.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Na części obszaru planowana jest budowa Zakładu Unieczynniania Odpadów Komunalnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 278, tel. (0-22) 810-40-34
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Wyszków (wyszkowski, woj. mazowieckie)
• Zabrodzie (wyszkowski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska