Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kalina-Lisiniec

Kod obszaru:

PLH120007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment zbocza o ekspozycji SW, nachyleniu od 5-30 stopni, otoczonego polami ornymi. Wzgórze zbudowane jest z opoki kredowej, na której wykształciła się silnie szkieletowa rędzina wapienna. Lokalnie występują odsłonięcia podłoża. Zbocze pokryte jest dobrze wykształconą i zachowaną murawą kserotermiczną ale od strony wierzchowiny i od strony zachodniej dość silnie zakrzewioną.
Jest to siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Znajdują się tu stanowiska 11 gatunków storczykowatych, a ponadto szeregu rzadkich gatunków kserotermicznych roślin naczyniowych oraz gatunków objętych ochroną prawną w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Miechów – Skalbmierz, 2 km na wschód od Miechowa do miejscowości Bukowska Wola gdzie trzeba skręcić na północny wschód do miejscowości Kalina – Rędziny.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Miechowie można zwiedzić klasztor Bożogrobowców z XIII-XVIII wieku.
Turyści korzystają z bazy gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla obszaru ostoi jest sukcesja naturalna oraz możliwość zalesienia tego terenu jako nieużytku.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków, http://www.mot.krakow.pl/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Ul.Basztowa 22, 31 - 156 Kraków, tel.: (012) 4223519, fax: (012) 6160481, ssie@malopolska.uw.gov.pl, www.uwoj.krakow.pl RDLP w Krakowie, 31-159 Kraków, Al. Słowackiego 17A, tel. (012) 633 54 33

Jednostki administracyjne:

• Racławice (miechowski, woj. małopolskie)