Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jaroszowiec

Kod obszaru:

PLH120006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

584,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar jest położony w północno-zachodniej części Płaskowyżu Ojcowskiego - Wyżyna Śląska, na wschód od krawędzi Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Sąsiaduje bezpośrednio z wyraźnym obniżeniem Białej Przemszy, zwanym Bramą Wolbromską. Obejmuje trzy, izolowane, wzniesienia z licznymi ostańcami wapiennymi o znacznych wysokościach względnych. Nie ma tu wód powierzchniowych ale występują różnorodne formy krasowe, m. in. jaskinie. Na Januszkowej Górze znajduje się otwór jaskini o nazwie Januszkowa Szczelina, jednej z najgłębszych (56m) na Jurze o długości 180 m.
Lasy porastające obszar są dosyć zróżnicowane. Zbocza wzgórz porastają różne typy buczyn
(sudecka, storczykowa, niżowa) i jaworzyny, obniżenia grądy, a wypłaszczenia bory sosnowe.
W obszarze stwierdzono obecność 8 rodzajów siedlisk z Załącznika I oraz 2 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Do największych wartości tego obszaru należą:

  • duża powierzchnia naturalnego lasu bukowego (m.in. buczyna storczykowa i sudecka);
  • duża ilość skał wapiennych o rzadko spotykanej rzeźbie i inne formy pochodzenia krasowego, w tym jaskinie;
  • obiekt dydaktyczny, wskazujący poglądowo ścisłe powiązanie naturalnej roślinności z glebami, budową geologiczną i rzeźbą terenu.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Olkusz – Ogrodzieniec do miejscowości Jaroszowiec.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, speleologia, wspinaczka skałkowa.
Turystyka krajoznawcza: w pobliskim Olkuszu można zwiedzić ruiny zamku z X-XIV wieku i kościół z XIV wieku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w miejscowości Jaroszowiec – Zalesie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą uciążliwości wynikające z sąsiedztwa Górnośląskiego Obszaru Przemysłowego (głównie zanieczyszczenie atmosfery oraz miejscowo wzmożony ruch samochodowy w pobliżu kopalni odkrywkowej).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków , www.mot.krakow.pl "http://www.mot.krakow.pl/" łopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Ul.Basztowa 22, 31 - 156 Kraków, tel.: (012) 4223519, fax: (012) 6160481, ssie@malopolska.uw.gov.pl, www.uwoj.krakow.pl RDLP w Krakowie, 31-159 Kraków, Al. Słowackiego 17A, tel. (012) 633 54 33; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; Dyrekcja Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie; TECHMEX SA B-B.

Jednostki administracyjne:

• Klucze (olkuski, woj. małopolskie)
• Olkusz (olkuski, woj. małopolskie)