Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Czarna Orawa

Kod obszaru:

PLH120002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

184 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony na wysokości 600 – 660 m npm chroni odcinek rzeki Czarna Orawa, od miejscowości Harkabuz do ujścia Lipnicy (dopływ Czarnej Orawy), wraz z dopływami (Sylec, Piekielnik z Borowym). Rzeka płynie przez otwarty krajobraz rolniczy (62% powierzchni terenu), a jedynie miejscami jej brzegi porastają lasy łęgowe. Na przeważającej długości, brzeg rzeki jest płaski, porośnięty zaroślami wierzbowymi, jedynie miejscami brzegi stają się urwiste. W ostoi stwierdzono występowanie 3 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 5 gatunków ryb znajdujących się w załączniku II tej dyrektywy, w tym minoga ukraińskiego. Jeszcze w latach 70. XX wieku, wody Czarnej Orawy były jedną z dwóch naturalnych ostoi głowacicy w Polsce. Ponadto stwierdzono tu inne rzadkie gatunki ryb, a także kumaka górskiego, wymienionego w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja leży w pobliżu drogi Kraków - Chyżne. Możliwy dojazd własnym środkiem transportu oraz komunikacją autobusową. Od najbliższej stacji PKP w Rabie Wyżnej obszar oddalony jest o kilkanaście kilometrów. Noclegi możliwe są na polu namiotowym lub w kwaterze agroturystycznej.

Turystyka kwalifikowana: Obszar przecinają szlaki turystyczne i rowerowe.

Turystyka krajoznawcza: Spośród innych atrakcji turystycznych w ostoi i jej najbliższym sąsiedztwie należy wymienić osiemnastowieczny kościół oraz wiele pamiątek i przedmiotów kultu religijnego w Podwilku, drewniany kościół w Orawce - obiekt znajduje się na liście najcenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Polsce. Obszar położony jest w bliskim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego.

Zagrożenia:

Podstawowym jest zanieczyszczenie wody, głównie ściekami bytowymi z gospodarstw rolnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• derkacz - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• kumak górski - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• minóg rzeczny - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Kraków, krakow.rdos.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna, www.mot.krakow.pl Lokalna Organizacja Turystyczna w Zawoi (Hotel Krakus), www.zawoja.org.pl . RZGW w Krakowie, poczta@rzgw.krakow.pl. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem; IOP PAN Kraków; Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski; UNEP-GRID W-wa.

Jednostki administracyjne:

• Jabłonka (nowotarski, woj. małopolskie)
• Lipnica Wielka (nowotarski, woj. małopolskie)