Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąka w Bęczkowicach

Kod obszaru:

PLH100004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

191,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje łąki znajdujące się na lewym brzegu rzeki Luciąży, na odcinku ok. 500 m. W skład ostoi wchodzą brzegi rzeki, porastające je zarośla wierzbowe, a także wykształcone na torfowiskach łąki. Teren do połowy lat 80. XX wieku był wykorzystywany rolniczo - koszony i wypasany, a wcześniej wydobywano tu również torf. Co najmniej od kilkunastu lat zaniechano tu gospodarki rolnej, a od lat 50. XX wieku nie wydobywa się torfu.
Mimo obecności rowów melioracyjnych, na torfowisku zachowały się w miarę prawidłowe stosunki wodne. Stwierdzono tu 5 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Obszar jest ostoją dużej populacji lipennika Loesela, gatunku znajdującego się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto znajdują się tu stanowiska kilku rzadkich gatunków roślin, a także jednego ssaka, wydry, figurującej w załączniku II tej dyrektywy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do obszaru najłatwiej dotrzeć własnym środkiem transportu lub komunikacją autobusową z Piotrkowa Trybunalskiego. Ostoja położona jest na uboczu, nie przecinają jej szlaki piesze ani rowerowe, choć w odległości kilkunastu kilometrów wiedzie szlak z Przedborza do Piotrkowa.
W nieodległych Majkowicach znajdują się ruiny dworu z XVI wieku, rodowa siedziba Majkowskich. W leżących ok. 1 km dalej Smardzewicach Ośrodek Hodowli Żubrów należący do Kampinoskiego Parku Narodowego. Najbliższa informacja turystyczna znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim. Najbliższe noclegi można znaleźć w Przedborzu i Piotrkowie.

Zagrożenia:

Wśród najpoważniejszych należy wymienić możliwość odwodnienia istniejącą siecią rowów, nadmierny rozwój zarośli wierzbowych spowodowany zaniechaniem koszenia i wypasania łąk oraz nielegalne wydobycie torfu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, 91-402 Łódź, ul. J. Matejki 16. Lokalna Organizacja Turystyczna w Bełchatowie, www.lotbelchatow.pl, wotreba@lotbelchatow.pl tel: (0 44) 733 51 35

Jednostki administracyjne:

• Łęki Szlacheckie (piotrkowski, woj. łódzkie)
• Masłowice (radomszczański, woj. łódzkie)
• Gorzkowice (piotrkowski, woj. łódzkie)