Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Potorfia nad Wieprzem

Kod obszaru:

PL161

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

1088 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Niewielka ostoja o charakterze łąkowym z dużą ilością wyrobisk potorfowych i eutroficznym jeziorem. Obszar istotny m.in. dla gniazdowania podróżniczka i rybitwy czarnej.

Ostoja składa się z trzech fragmentów torfowisk niskich, położonych na pograniczu Obniżenia Dorohuskiego i Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Leżąca w okolicy Dorohuczy, największa i najbardziej wysunięta na południe część ostoi, o powierzchni 670 ha, obejmuje 3 zespoły torfianek, poprzedzielanych łąkami kośnymi i nieużytkami. Występujące w jej obrębie niewielkie wzniesienie terenu zajęte jest przez młody las sosnowy. Złoża torfu eksploatowane są do tej pory, co wiąże się z powstawaniem nowych, niewielkich zbiorników. Poprzecinane siecią kanałów i rowów melioracyjnych łąki, w coraz mniejszym stopniu użytkowane, powoli ulegają zakrzaczeniu. Doły potorfowe w zależności od wieku w różnym stopniu uległy sukcesji ekologicznej. Najstarsze z nich, o silnie zakrzaczonych brzegach, porośnięte są roślinnością wodną i szuwarową. Podobny charakter ma część ostoi położona w pobliżu Ostrówka (Łąki Stawiska) o powierzchni ok. 160 ha. W skład skrajnie północnego fragmentu (228 ha), oprócz torfianek i łąk kośnych, wchodzi także eutroficzne Jezioro Turowolskie, będące wysuniętym najbardziej w kierunku południowe-zachodnim naturalnym zbiornikiem Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

W okolicach obszaru nie znajdują się szczególne atrakcje krajoznawcze, natomiast jest możliwośc wykorzystywania szlaków turystycznych i rowerowych.

Turystyka aktywna:

 • Zielony „Szlak Partyzancki”– biegnie z miejscowości Mełgiew szosą do kompleksu leśnego „Mełgiew” – Wierzchowiska II kompleks „Wierzchowiska” – Majdan Mętowski kompleks „Skrzynice” – Mętów uroczysko „Dąbrowa” – do Zalewu Zemborzyckiego, a następnie do leśniczówki. Na terenie powiatu świdnickiego zaczyna się od południowo – zachodniego skraju rezerwatu leśnego Wierzchowiska, potem biegnie wzdłuż tego rezerwatu na północ, potem Wierzchowiska, Podzamcze do Mełgwi i liczy około 20 km.
 • Czerwony „Szlak Wyżynny” – biegnie przez gminę Wojciechów uroczysko „Radawiec Wielki” – gminę Jastków i rzeką Czechówką – miasto Lublin i do Muzeum na Majdanku – Abramowice – Kalinówka – do kompleksu „Wierzchowiska” gdzie łączy się ze szlakiem zielonym. Na obszarze terenu świdnickiego zaczyna się od północno – zachodniego skraju Rezerwatu leśnego Wierzchowiska i przebiega on przez Bystrzejowice, Piaski, Biskupice, Trawniki i liczy około 30 km.

Szeroka oferta tras rowerowych o różnym stopniu trudności:

 • Trasa nr 1 przebiega przez gminy: Puchaczów, Ludwin, Spiczyn - dł. ok.42 km
 • Trasa nr 2 przebiega przez gminy: Łęczna, Spiczyn (pętla) - dł. ok.30 km
 • Trasa nr 3 przebiega przez gminy: Cyców, Puchaczów (pętla) - dł. ok.35 km
 • Trasa nr 4 przebiega przez gminy: Łęczna, Milejów, Puchaczów (pętla) - dł. ok.44 km
 • Trasa nr 5 przebiega przez gminy: Cyców (pętla) - dł. ok.21 km
 • Trasa nr 6 przebiega przez gminy: Łęczna, Milejów, Puchaczów, Cyców - dł. ok.26 km

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenie w ostoi:

 • nadmierna eksploatacja złóż torfu i oczyszczanie zarastających rowów melioracyjnych prowadzące do osuszania terenu.

Inne ważne zagrożenia w ostoi:

 • drapieżnictwo lisa oraz innych ssaków drapieżnych, obcych w faunie Polski, stanowiące zagrożenie dla lęgów ptaków wodno-błotnych;
 • zanikanie lub intensyfikacja gospodarki kośnej;
 • wypalanie traw oraz nielegalny wywóz śmieci.

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20 – 143 Lublin, tel.(81) 71 06 500 , fax.(81) 71 06 501, e – mail : sekretariat@rdos.lublin.pl, www.lublin.rdos.gov.pl