Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Doliny Przysowy i Słudwi

Kod obszaru:

PLB100003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

5099 ha

Status formalny:
Obszar konsultowany przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę dwóch rzek: Przysowy i Słudwi. Słudwia jest dopływem Bzury, a Przysowa – dopływem Słudwi. Obszar obejmuje fragmenty dolin obu rzek: Przysowy, od Jeziora Szczawińskiego do jej ujścia do Słudwi, i Słudwi od ujścia Przysowy do miejscowości Kręta. Poza samą doliną tych dwóch rzek, obszar obejmuje również tereny rolne – pola uprawne, będące ważnym miejscem żerowania i odpoczynku ptaków podczas wiosennych przelotów.

W krajobrazie obszaru zdecydowanie dominują łąki i pastwiska. Dolinę wypełniają utwory organiczne, w części jeszcze zachowane jako torfowiska niskie ale w większości już zmurszałe ze względu na przesuszenie wywołane zmeliorowaniem tych terenów i wyprostowaniem oraz pogłębieniem koryt rzecznych. Przed melioracją występowały tu łąki wilgotne. Obecnie, tam gdzie prowadzone jest cały czas ekstensywne wykaszanie, łąki te jeszcze się zachowały, natomiast w miejscach nieużytkowanych a także przesuszonych przekształciły się w ziołorośla i trzcinowiska.

Łąki są zalewane w okresie wiosennym, natomiast latem zwłaszcza jeżeli opady są niewielkie, ulegają przesuszeniu. Miejsca suchsze porastają łąki świeże, natomiast niewielkie zagłębienia zajmuje roślinność szuwarowa, głównie turzycowiska i trzcinowiska.

W części północnej obszar obejmuje również rezerwat przyrody Jezioro Szczawińskie. Jest to dość duży zbiornik wodny otoczony przez torfowiska niskie i przejściowe na których występują chronione gatunki roślin: rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy, bagno zwyczajne, storczyk szerokolistny, storczyk krwisty. Torfowiska porastają zbiorowiska olsów oraz zakrzaczeń wierzbowych a także turzycowiska i trzcinowiska. Jezioro jest ważnym obszarem lęgowym dla bączka, kropiatki, rybitwy czarnej.

Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony ptaków migrujących w okresie wiosennym. W krótkim okresie czasu koncentrują się tu znaczne ilości ptaków wodno-błotnych. Ogółem obserwowano do 50 000 osobników różnych gatunków w okresie wiosennym.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do obszaru można dojechać własnym środkiem transportu a także autobusami PKS lub koleją do Łowicza.

Szlaki piesze:

Trasa nr 1 (17 km) Łowicz – Jastrzębia – Pilaszków – Dąbkowice Górne – Jezioro Okręt – Błota Krępskie – Domaniewice. Powrót z przystanku PKS z Domaniewic.

Łowicz

 • Stary Rynek (dawniej Rynek Tadeusza Kościuszki) zabudowany stylowo: po stronie zachodniej Bazylika Katedralna z XV wieku, przed nią klasycystyczna dzwonnica, w pierzei pięć budynków kanonii z XVI – XVII w.; po wschodniej stronie gmach pomisjonarski (obecnie muzeum) obok którego w pierzei południowej zabytkowe kamieniczki. W północnej pierzei klasycystyczny ratusz, Brama Prymasowska z XVII w., dawna dziekania sufragania zwana Kurią Biskupią oraz dawna Kuria Wikariuszy z XVIII w. Uwagę zwracają też dwa pomniki: Synom Ziemi Łowickiej z 1927 r. i Papieża Rybaka Jana Pawła II z 2000 r.
 • Ratusz – jedna z najciekawszych budowli klasycystycznych w Polsce (1828r.), prostokątna, dwukondygnacyjna budowla z piękną Salą Radziecką, zdobioną herbami dawnych województw i ziem Królestwa Polskiego oraz portretami wybitnych Polaków.
 • Bazylika Katedralna budowla renesansowo-barokowa z imponującą fasadą projektu T. Poncino, trójnawowa o wydłużonym prezbiterium. Kościół posiada 6 kaplic o wielkiej wartości architektonicznej, wśród których wyróżnia się kaplica św. Wiktorii, zbudowana w latach 1575-80 przez J. Michałowicza z Urzędowa, przebudowana przez Schroedera, z rokokowym ołtarzem ozdobionym rzeźbami J.J. Plerscha. Katedra znana jest jako mauzoleum 12 Prymasów Polski, pochowanych w podziemiach. Na uwagę zasługują wspaniałe organy (dzięki którym w bazylice odbywają się koncerty muzyki organowej), bogata biblioteka i skarbiec, w którym znajdują się m. in. relikwie św. Wiktorii i św. Wojciecha.
 • Kościół oo. Pijarów trójnawowy z rokokową fasadą i zespołem ołtarzy zdobionych rzeźbami J.J. Plersch i licznymi elementami sztuki późno barokowej.
 • Kościół św. Ducha wzniesiony w 1404 r. Wystrój świątyni pochodzi z XVIII i XIX wieku.
 • Muzeum - gmach pomisjonarski ufundowany prze prymasa M. Radziejowskiego wg. projektu Tylmana z Gameren. W południowym skrzydle zachowała się barokowa kaplica pod wezwaniem św. Karola Boromeusza, zdobiona freskami M. A. Palloniego. Na piętrze prezentowana jest historia miasta (uwagę zwracają portrety trumienne mieszczan i pamiątki z okresu powstań narodowych).

W Łowiczu warto obejrzeć także: Kościół św. Leonarda, kościół mariawicki, kościół i klasztor Bernardynek, gmach dawnej poczty konnej, klasztor podominikański, klasztor pobernardyński, dawny zbór ewangelicki obecnie galeria „Browarna”, ruiny zamku prymasowskiego.

Zespół romantyczny gen. Klickiego. W jego skład wchodzi baszta, pałacyk, kaplica i domek dozorcy. Projektantem neogotyckich budowli był Karol Krauze, przy budowie wykorzystano materiały z rozbiórki zamku prymasowskiego. Gen. Klicki był uczestnikiem walk o niepodległość - od obrony Konstytucji 3 Maja aż do powstania listopadowego oraz dowódcą dywizji strzelców konnych w Królestwie Polskim. Jeden pułk stacjonował stale w Łowiczu i tu zamieszkał jego dowódca. Obecnie w pałacu mieści się Galeria Malarstwa Współczesnego Zofii i Romana Artymowskich oraz izba pamiątek po gen. Klickim.

Pilaszków – Izba Pamięci z I Zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1905 r.

Jezioro Okręt – Zbiornik wodny pozostały po eksploatacji żwiru i piasków w obrębie Wału Dąbkowickiego (na wysokości Dąbkowic Górnych).

Domaniewice – wieś gminna wzmiankowana w 1357 r. kiedy to arcybiskup Jarosław Skotnicki osadził ją na prawie niemieckim. Historia miejscowości Domaniewice zaczyna się w czasach starożytnych. Wskazuje na to cmentarzysko pogańskie odsłonięte w czasie budowy toru kolei żelaznej warszawsko – kaliskiej (lata 1900 – 1902). Barokowa kaplica z 1631-33 r. z fundacji mieszczan krakowskich - Jakuba i Wojciecha Celestów. W jej wnętrzu znajduje się oryginalny prospekt organowy z roku 1759 w kształcie orła w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, uważany za jeden z najciekawszych prospektów organowych na świecie.

 

Trasa nr 2 (15 km): Łowicz – Zielkowice – Arkadia – Nieborów – Bednary. Powrót ze stacji PKP Bednary.

Arkadia – romantyczny ogród pełen sztucznych ruin wg projektu m.in. Sz. B. Zuga i H. Ittara (Świątynia Diany Akwedukt Rzymski, Dom Murgrabiego, Przybytek Arcykapłana, Domek Gotycki z Jaskinią Sybilii, Łuk Kamienny zw. Greckim). Park w Arkadii czynny codziennie od 10.00 do zmierzchu.

Nieborów – na początku XVI wieku wzniesiono w Nieborowie gotycko-renesansowy dwór, który przetrwał do końca wieku XVII. Dobra nieborowskie stanowiły wówczas własność rodu Nieborowskich herbu Prawda. W 1694 r. dobra nieborowskie kupił Prymas Polski kardynał Michał Stefan Radziejowski, który wzniósł barokowy pałac zaprojektowany przez Tylmana z Gameren. W XVIII wieku dobra często zmieniały właściciela. W 1774 roku Nieborów objął wojewoda wileński Michał Hieronim Radziwił. Dobra nieborowskie pozostały w rękach Radziwiłłów do lutego 1945 roku, a następnie zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie i Arkadii został Odziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie ze stałą ekspozycją wnętrz z XVIII i XIX w. oraz manufakturą majoliki nieborowskiej (pałac posiada pokoje gościnne, które przeznaczone są dla artystów, literatów, kompozytorów i przedstawicieli nauki) – czynny codziennie w godz. Od 10.00 do 16.00, park od godz. 10.00 do zmierzchu.

Bednary - Wieś przy szlaku kolejowym Warszawa - Poznań. Parafia erygowana w 1357 r., kościół parafialny z 1893 r., wg proj. K. Wojciechowskiego, wyposażenie z XVII-XIX w., W pobliskim Julianowie przydrożna kapliczka - pomnik Legionistów.

 

Trasa nr 3 (11 km) Dojeżdżamy do Bełchowa ze stacji PKP Łowicz. Bełchów – Chyleniec – Siwica – Nieborów. Wracamy do Łowicza z przystanku PKS w Nieborowie.

Bełchów – w pobliżu występowała tzw. Pustynia Nieborowska, której piaski do niedawna wykorzystywane były do celów hutnictwa szkła. Kościół barokowy z poł. XVII w.

Siwica – łąkowo-bagienny rezerwat „Siwica” należący do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (ponad 23 tys. ha) to prawdziwie ptasi raj. Rezerwat ten utworzony w 1998 r. obejmuje około 70 ha podmokłych łąk, bagnisk i wypełnionych wodą starych, wyrobisk po torfie. Teren ten, trudno dostępny dla człowieka, upodobała sobie zwierzyna i liczne ptactwo.

 

Trasa nr 4 (12 km) Dojeżdżamy do Łyszkowic ze stacji PKS Łowicz. Łyszkowice – Kuczków – Seligów – Bobiecko – Polesie – Bełchów. Wracamy ze stacji PKP z Bełchowa.

Łyszkowice – warto zobaczyć pochodzący z połowy XIX w. kompleks zabudowań dawnej fabryki cukru i rafinerii „Irena”, założonej przez H. Epsteina. W czasach prymasowskich Łyszkowice słynęły z licznych młynów i stawów hodowlanych. W XVII wieku prymas Wojciech leszczyński założył tutaj ogród włoski z licznymi posągami, fontannami i altanami dziś już nieistniejący. W Łyszkowicach mieścił się do 1881 r. zarząd główny administracji Księstwa Łowickiego, sprawujący nadzór nad osobistymi dobrami carów rosyjskich.

 

Trasa nr 5 (19 km) Dojeżdżamy do Walewic ze stacji PKS Łowicz. Walewice – Sobota – Sobocka Wieś – Urzecze – Wierznowice – Mystkowice – Bocheń – Ostrów – Otolice – Łowicz.

Walewice – do najatrakcyjniejszych obiektów zabytkowych zaliczyć można klasycystyczny pałac w Walewicach – miejsce rozsławione przez romans Marii Walewskiej z Napoleonem Bonaparte. Murowany pałac z 1783 r. wraz z parkiem tworzą jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych obiektów środkowej Polski. Pałac został zbudowany na zboczu opadającym do rzeki Mrogi. Korpus główny postawiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny. Od strony ogrodowej dwa ryzality obejmujące duży taras, z którego po bokach wysunięte są schody, prowadzące do parku. Park poprzecinany jest kilkoma kanałami. Jego dominującym elementem jest malowniczy staw. Szacuje się, że w parku występuje blisko 70 gatunków drzew i krzewów ozdobnych. Obejrzeć można w nim rzeźby późnorokokowe i klasycystyczne m.in. Diany, Apollona, Marsa i Wenus.

W Walewicach znajdują się miejsca martyrologii, odnoszące się głownie do wydarzeń z I wojny światowej oraz wojny obronnej we wrześniu 1939 r. (pomnik 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich). Zachował się także przykład budownictwa gospodarczego w postaci krochmalni.

Sobota – prawa miejskie otrzymała prawdopodobnie za panowania Władysława Jagiełły (przyjmuje się rok 1393). Kościół parafialny pod wezwaniem św. Pawła i Piotra. Powstał w 1518 r. z fundacji Tomasza Sobockiego – kasztelana łęczyckiego. Jest to kościół ornamentowy, murowany z cegły z dodatkiem kamienia. Wnętrze zdobi polichromia wykonana przez Zofię Baudouin de Courtenay w okresie międzywojennym. Znajduje się tu także chrzcielnica z XVI w. Wewnątrz m.in. wczesnobarokowy ołtarz główny z I poł. XVII w oraz rokokowa ambona. W Sobocie znajduje się także park, a w nim neogotycki zamek z połowy XIX w., któremu ostateczny kształt nadał August Zawisza Czarny. Obok parku usytuowany jest budynek gorzelni wzniesiony w 1848 r. oraz zabudowania folwarczne – najcenniejsze z nich to stodoła oraz spichlerz. Oba budynki pochodzą z połowy XIX w.

Bocheń - miejsce urodzenia Adama z Bochenia, nadwornego lekarza królów Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego. Jako rektor Akademii Krakowskiej, wprowadził wiele zmian o charakterze ustrojowym i majątkowym, m.in. zniósł zwyczaj otrzęsin (beanii) dla nowo wstępujących żaków. Na budynku szkoły pamiątkowa tablica. W tej samej wsi z inicjatywy miejscowych rolników założona została 1902 r. tzw. spółka gospodarska, będąca pierwszym w regionie łowickim kółkiem rolniczym. Na jej czele stał ziemianin z Borowa – Władysław Grabski.

Otolice – kompleksy leśne z niewielkim zróżnicowaniem roślinności.

 

Szlaki rowerowe:

 • Trasa nr 1- Łowicz – Strzelcew – Płaskocin – Boczki Chełmońskie – Gągolin – Sromów – Płaskocin – Strzelcew – Łowicz
 • Trasa nr 2 - Łowicz – Goleńsko – Sierżniki II – Błędów – Wejsce – Kiernozia – Sokołów – Złaków Borowy - Złaków Kościelny – Zduny – Strugienice – Maurzyce Skansen – Otolice – Łowicz
 • Trasa nr 3 - Łowicz – Otolice – Bocheń – Wierznowice – Urzecze – Sobota – Walewice – Bielawy – Łowicz
 • Trasa nr 4 - Łowicz – Arkadia – Nieborów – Bolimów – Mogiły – Rotunda Cmentarz 1915 r. – Bolimów – Łowicz
 • Trasa nr 5 - Łowicz – Placencja – Parma – Polesie – Łyszkowice – Czatolin – Domaniewice – Rogóźno - Jez. Okręt – Dąbkowice – Pilaszków – Łowicz
 • Trasa nr 6 - Łowicz – Wygoda – Zawady – Seroki – Bobiecko – Seligów – Jacochów – Pszczonów – Lipce Reymontowskie – Godzianów – Maków - Skierniewice

Zagrożenia:

Najważniejszymi zagrożeniami funkcjonowania obszaru jest:

 • przesuszanie łąk w wyniku dawnych melioracji odwadniających,
 • pogłębianie koryta Przysowy i Słudwi,
 • przekształcanie użytków zielonych w grunty orne,
 • ekspansja trzcinowisk na nieużytkowanych terenach,
 • zabudowa żerowisk gęsi - gruntów ornych poza doliną rzeczną,
 • polowania,
 • zagrożenia tras przelotów przez plany wykorzystania terenów przyległych do obszaru pod farmy wiatrakowe.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Szczawińskie - rezerwat leśny
• Dolina Przysowy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• kania ruda - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• zielonka - ptak
• żuraw - ptak
• batalion - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• siewka złota - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• bernikla białolica - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, tel. (42) 665 03 70, fax (42) 665 03 71, sekretariat.lodz@rdos.gov.pl, www.lodz.rdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel. 22 556 56 00, fax. 22 556 56 02, email: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, www.warszawa.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Szczawin Kościelny (gostyniński, woj. mazowieckie)
• Zduny (łowicki, woj. łódzkie)
• Łowicz (łowicki, woj. łódzkie)