Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Radomno

Kod obszaru:

PLH280035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

929,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja Radomno położona jest w dużym i zwartym kompleksie leśnym (Nadleśnictwo Iława), dwa kilometry na południe od Iławy, w otoczeniu doliny Strugi Radomno, prawego dopływu Drwęcy. W ostoi dominują zbiorowiska leśne w mozaice z jeziorami i zabagnieniami, położonymi w rynnach polodowcowych. Ostoja leży w północno-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego, na południowym krańcu sandru iławskiego. Krajobrazowo teren jest zróżnicowany, występują tu pagórki i wzgórza morenowe z pojedynczymi kemami, jak i płaskie lub pofalowane sandry. Większość terenu pokrywają ubogie gleby rdzawe i bielicowe. Niewielka Struga Radomno (ok. 2 m szerokości) przepływa przez jeziora Lonken (Łąckie, Brzozy) i Radomno. Jeziora w ostoi rozdzielone są wyniesieniami i w większości należą do jezior eutroficznych - Radomno, Czerwone, Głębokie (Czyste), Zgniłek, Lonken. Są tu też śródleśne jeziora dystroficzne, do których należą Kociołek, Miałkie (Głębokie) i jeziorka na wschód od Smolnik. Większość jezior jest użytkowana rybacko.

Wzdłuż Strugi Radomno, na północ od jeziora Radomno, rozciągają się przepływowe torfowiska niskie - mechowiska, jedne z najlepiej zachowanych w regionie. W zbiorowiskach roślinnych zaznacza się duży udział gatunków źródliskowych. W śródleśnych zagłębieniach wytworzyły się torfowiska wysokie i przejściowe, w kompleksie z jeziorami dystroficznymi. Są tu mszary przygiełkowe i kępkowo-dolinkowe, a także zbiorowiska z turzycą bagienną i bagnicą torfową. W kompleksie leśnym dominują grądy (część północna, zachodnia i środkowa) albo bory mieszane. W rynnach polodowcowych spotyka się łęgi lub olsy.

Na terenie ostoi obserwuje się liczne ptaki, część z nich zalatuje z pobliskiego rezerwatu przyrody Jezioro Karaś (objęty Konwencją Ramsar). Często można obserwować bielika, bociana białego i czarnego. Spośród ssaków stwierdzono występowanie bobra (liczne zgryzy bobrowe) i wydry.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest zaledwie 2 km od miasta Iława i prowadzi przez nią szlak turystyczny. Charakterystycznym elementem kulturowym w ostoi jest pięknie położony, długi drewniany most łączący Ostrów (leśniczówka) ze wsią Radomno. W pobliżu na jeziorze jest wyspa, na której znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne.

Preferowany dojazd pociągiem lub autobusem do Iławy.

Turystyka krajoznawcza

 • ruiny zamku w Szymbarku
 • izba pamięci w Ławicach
 • Kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lasecznie
 • Kościół p. w. Zesłania Ducha Świętego w Ząbrowie
 • Kościół p. w. MB Królowej Polski w Rudzienicach
 • Kościół p. w. Trójcy Przenajświętszej we Frednowych
 • Kościół św. Wojciecha w Gałdowie
 • stanowiska archeologiczne na obszarze gminy

Turystyka aktywna

Szlaki piesze:

 • Szlak żółty: IŁAWA – SZAŁKOWO – TYNWAŁD – FREDNOWY – WIEWIÓRKA – SAMBOROWO (28,3 km; czas na przejście ok. 6 h)
 • Szlak niebieski: IŁAWA – SARNÓWEK – ZATOKA WIDŁĄGI – ROŻEK – SIEMIANY (26 km; czas na przejście ok. 5,5 h)
 • Szlak żółty: IŁAWA – JEZ. ŁĘCKIE – JEZ. CZERWONE – KATARZYNKI – OSTRÓW – JEZ. RADOMNO (12 km; czas na przejście ok. 2,5 h)
 • Szlak zielony („szlak Napoleoński”): IŁAWA – JEZ. SILM – KAMIONKA – SZYMBARK (ZAMEK) – PIOTRKOWO – JEZ. CZERWICA (REZERWAT KORMORANÓW) – KAMIENIEC (41.3 km)
 • Szlak historyczno – przyrodniczy: IŁAWA – JEZ. SILM – KAMIONKA – SZYMBARK (ZAMEK) – STAWKI – GARDZIEŃ – PIOTRKOWO – JANUSZEWO – JEZ. MERYNOS – OLBRACHTOWO – KAMIENIEC (35 km)

Szlaki rowerowe:

 • Szlak czarny: IŁAWA – KAMIONKA – ZĄBROWO – SZYMBARK – STARZYKOWO – PIOTRKOWO – SZWALEWO – SIEMIANY (23 km)
 • Szlak czerwony (wokół Jezioraka): IŁAWA – GARDZIEŃ – SIEMIANY – JERZWAŁD – DOBRZYKI – ZALEWO – RĄBITY – MIĘDZYCHÓD – ŚLIWA – KARPOWO – WIEPRZ – GUBŁAWKI – UROWO – SĄPY – MAKOWO – JEZIERZYCE – JAŻDŻÓWKI – SZAŁKOWO – IŁAWA (77 km)
 • IŁAWA – JEZ. GŁĘBOKIE – JEZ. CZERWONE – JEZ. RADOMNO – RADOMNO – KATARZYNKI – IŁAWA (ok. 23 km)
 • IŁAWA – SZYMBARK – ZĄBROWO – SEGNOWY – LASECZNO – STRADOMNO – IŁAWA (ok. 20 km)
 • IŁAWA – GARDZIEŃ – PIEC – JEZIORNO – JEZIORA: JASNE, LUBA, CZERWICA – JANUSZEWO – PIOTRKOWO – CHEŁMŻYCA – IŁAWA (ok. 45 km)
 • IŁAWA – SIEMIANY – DOBRZYKI – ZALEWO – BORECZNO – UROWO – MAKOWO – IŁAWA (ok. 80 km)
 • IŁAWA – STRADOMNO – JĘDRYCHOWO – OGRODZIENIEC – KISIELICE – ŁĘGOWO – BAŁOSZYCE – SUSZ – IŁAWA (ok. 57 km)
 • IŁAWA – SIEMIANY – JERZWAŁD – SUSZ – KAMINIEC – SUSZ – IŁAWA (ok. 62 km)
 • IŁAWA – TYNWAŁD – JEZ. IŁGI – do szosy MIŁOMŁYN – SAMBOROWO – KALETKA – IŁAWA (ok. 38 km)
 • IŁAWA – MAKOWO – ZALEWO – PRZEZMARK – ST. DZIERZGOŃ – KAMIENIEC – SUSZ – IŁAWA (ok. 88 km)
 • IŁAWA – RUDZIENICE – GROMOTY – ŁAWICE – DZIARNY – IŁAWA (ok. 27 km)

Szlaki żeglarskie:

Tym, co przyciąga do Iławy i nad Jeziorak, są liczne szlaki wodne. Do najbardziej znanych należy szlak łączący Iławę z Zalewem Wiślanym. Szlak prowadzi przez Kanał Elbląski, na długości którego znajdują się liczne śluzy i pochylnie. To jednak tylko jeden z kilkunastu atrakcyjnych szlaków wodnych.

 • IŁAWA – SIEMIANY – JERZWAŁD - ZALEWO (39 km)
 • IŁAWA – JAŻDŻÓWKI – CHMIELÓWKA – MIŁOMŁYN (32,2 km) – MAŁDYTY – JEZ. DRUŻNO – ELBLĄG (63,3 km) – ZALEW WIŚLANY – GDAŃSK – MORZE BAŁTYCKIE (ok. 73,4 km)
 • IŁAWA – JAŻDŻÓWKI – CHMIELÓWKA – MIŁOMŁYN – OSTRÓDA – STARE JABŁONKI (63,4 km)

Zagrożenia:

Do ważniejszych zagrożeń ostoi należą:

 • eutrofizacja jezior, wskutek spływów nieczystości z przyległych miejscowości (poza ostoją). Zagraża to szczególnie utrzymaniu jezior znajdujących się w otwartym systemie rzeczno-jeziornym.
 • Położenie ostoi blisko miasta stanowi potencjalne zagrożenie w postaci niekontrolowanego rozwoju turystyki. Rozwój sieci osadniczej, a zwłaszcza intensyfikacja zagospodarowania turystycznego brzegów jezior, ciągle się nasila.
 • Zwiększa to zaśmiecanie terenu, co szczególnie jest widoczne w miejscach łowisk wędkarskich.

Potencjalnym zagrożeniem może być

 • zalanie mechowiska przez bobry (ślady żerowania), wskutek wahań poziomu wody i wysokiego jej piętrzenia, co sprzyja ekspansji zbiorowisk szuwarowych i wypieraniu niskoturzycowych mechowisk.
 • niektóre przejawy gospodarki leśnej, np. wycinanie starodrzewi i wprowadzanie gatunków drzew obcych geograficznie lub ekologicznie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - rezerwat leśny
• Jezioro Łajskie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: (89) 53-72-100, fax: (89) 52-70-423, e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, www.olsztyn.rdos.gov.pl

Centrum Informacji Turystycznej PIiDD, Lokalna Organizacja Turystyczna "Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy", Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Sobieskiego 2a/2, 14-200 Iława, tel. 691 13 10 23, (89) 648 25 96, lot@lot.ilawa.pl, www.cit.ilawa.pl, www.lot.ilawa.pl, osrodek@ekologia.ilawa.pl, www.ekologia.ilawa.pl, www.segregujodpady.pl

Jednostki administracyjne:

• Iława (iławski, woj. warmińsko-mazurskie)