Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Piławy

Kod obszaru:

PLH320025

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2204,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 124-145 m n.p.m. i obejmuje część dawnego poligonu w Bornem-Sulinowie oraz dolinę rzeki Pilawy wykorzystującej rynnie wytopiskowej wyciętej w osadach sandru związanego z lobem lodowcowym Parsęty. W rynnie występują jeziora wytopiskowe: Generalskie, Brzeźno, Kowal, Dudylany (zwane też Lipowym), Bagienne i Bobrowe oraz kompleks przedwojennych Zalewów Nadarzyckich - sztucznych rozlewisk powstałych w ciągu umocnień Wału Pomorskiego. Towarzyszą im cenne torfowiska.

Zbiorniki wodne zajmują 12% obszaru, lasy iglaste 63% a lasy liściaste 4%, łąki i pastwiska 3%, roślinność rozproszona 10%, a tereny rolnicze 8%.

W szacie roślinnej doliny Piławy występuje około 200, w znacznym stopniu naturalnych zespołów roślinnych z wieloma niezagrożonymi stanowiskami zbiorowisk regionalnie zagrożonych wymarciem.

Łącznie w obszarze stwierdzono występowanie 15 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady Siedliskowej i 9 gatunków z Załącznika II. Jest to znacząca ostoja bobra i wydry oraz bezkręgowców. Bunkry pozostałe po umocnieniach Wału Pomorskiego stanowią zimowiska nietoperzy.Występuje tu co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej ptaków: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi. Zimą występuje tu co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Szczecinek – Czaplinek do miejscowości Łubowo skąd drogami lokalnymi do wybranych fragmentów ostoi. Do obszaru można dojechać również koleją ze Szczecinka do stacji Łubowo.

Turystyka aktywna

Szlaki piesze:

 • niebieski: Nadarzyce – Rezerwat Diabli Skok ( 11 km )
 • czarny: Nadarzyce – Jez. Karpinowe ( 12,4 km )
 • zielony: Jastrowie – Rezerwat Diabli Skok ( 20 km )

Szlaki kajakowe:

 • Szlak kajakowy rzeką Rurzycą im. Jana Pawła II. Jezioro Trzebieszki, Krępsko Małe, Krępsko Duże, Krępsko Średnie, Jezioro Dąb ( 25 km )
 • Szlak kajakowy rzeką Piławą. ( 101 km ) Trasa mało zurbanizowana z wszechobecną bujną przyrodą. Do atrakcji na trasie należą: cmentarzysko z grobami skrzynkowymi i popielnicowymi nad Jeziorem Lubusko Wielkie, drewniany most czołgowy
 • Szlak kajakowy rzeką Gwdą. ( 145 km ) szlak nieco uciążliwy, przeszkody łatwe do ominięcia, przenoski sporadyczne.

Szlaki rowerowe

 • Trasa czerwona: Jastrowie – Grudna – Okonek – Lipka – Witrogoszcz_ Podróżna – Krępsko – Ptusza - Jastrowie
 • Trasa zielona: Wersk – Zakrzewo – Złotów – Józefowo – Krzywa Wieś –Kiełpin
 • Trasa niebieska: Piła – Tarnowo – Zabrodzie – Stacja Płytnica – Krępsko – Dobrzyca – Głubczyn – Krajenka – Wąsosz – Złotów – Wielatowo – Górzna – Most Na Gwdzie
 • Trasa czarna: Piła – Dobrzyca – Paruszka – Dolnik – Głubczyn
 • Greenway – Naszyjnik Północy - szlaki dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego, zwane „ Greenways” to produkty turystyczne realizowane wzdłuż „zielonych korytarzy” (rzek, tradycyjnych historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych)

Zagrożenia:

 • zmiany stosunków wodnych,
 • zalesianie,
 • masowa turystyka wodna,
 • masowe wędkarstwo,
 • potencjalnie zabudowa rekreacyjna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dolina Piławy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• koza - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• pływak szerokobrzegi - bezkręgowiec
• kreślinek nizinny - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, tel. (91) 433 41 26, fax: (91) 489 48 30, e-mail: info@zrot.pl, prezes@zrot.pl, www.zrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Borne Sulinowo (szczecinecki, woj. zachodniopomorskie)