Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Kopań

Kod obszaru:

PLH320059

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1166,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar "Jezioro Kopań" obejmuje eutroficzne, typowe, przymorskie jezioro Kopań wraz z przyległymi terenami przymorskimi. Jezioro oddzielone jest od morza piaszczystą, miejscami bardzo wąską mierzeją. Brzegi są trudno dostępne, porośnięte szuwarami. Kopań należy do lepiej zachowanych jezior przymorskich - nie jest zdegradowane ani zanieczyszczone, brzegi nie są jeszcze masowo zurbanizowane, a prowadzona ekstensywna gospodarka rybacka nie zagraża ekosystemowi jeziornemu. Okresowo suchy kanał jest doprowadzalnikiem wody morskiej. Brzeg morski charakteryzuje się dobrze zachowanymi wydmami białymi i szarymi oraz lasami nadmorskimi - zwłaszcza brzozowo-dębowymi.

Jezioro Kopań ma powierzchnię 790 ha, długość 5,1 km, szerokość 2,2 km i głębokość do 3,3 m, a długość linii brzegowej jeziora wynosi 12,4 km.

Od 1982 r. nad jeziorem Kopań prowadzone są badania prowadzone przez ornitologów ze Stacji Akcja Bałtyk "Kopań" z Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmują się oni określeniem lęgowisk i zimowisk ptaków, co pozwala określić zmiany w środowisku.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Jezioro oddalone jest o ok. 6 km na północny-wschód od Darłowa. Nad jezioro najłatwiej dojechać drogą wojewódzką nr 203 łączącą Ustkę z Darłowem. Do miejscowości położonych nad jeziorem dojechać można także autobusami PKS Koszalin i PKS Słupsk.

Jezioro jest jednym ze znanych miejsc dogodnych do windsurfingu, choć natężenie tej formy rekreacji nie jest jeszcze duże. Jezioro to świetne miejsce do wędkowania i prowadzenia obserwacji ornitologicznych. Okoliczne lasy są nadal bogate w grzyby. Ciekawe trasy spacerowe i rowerowe zachęcają do aktywnego wypoczynku. Ze względu na położenie, ze wsi Kopań, Palczewice i Wicie można podziwiać przepiękne widoki zarówno morza, jeziora jak i terenów położonych na południe od ww. miejscowości. Jedną z atrakcji jest też stadnina koni.

Okoliczne tereny gminy Darłowo można zwiedzić podążając Średniowiecznym Szlakiem Cystersów. Warto zobaczyć Park Krajobrazowy z XIX w. w Palczewicach oraz zabudowania gospodarskie z XVIII i XIX w. we wsi Kopań.

Kopań, Palczewice i Wicie dysponują pokojami gościnnymi, gospodarstwami agroturystycznymi i kwaterami prywatnymi. W miejscowościach znajdują się sklepy, punkty gastronomiczne, smażalnie ryb.

Zagrożenia:

Kluczowym i bardzo poważnym zagrożeniem jest

  • presja urbanizacyjna wokół całego jeziora; nawet na wilgotnych łąkach są próby lokalizacji zabudowy
  • w miesiącach letnich jest presja turystyczna.
  • umacnianie brzegu morskiego.

Potencjalnym zagrożeniem byłyby wszelkie zanieczyszczenia wód jeziora.

Zagrożeniem dla ptaków korzystających z jeziora może być duży kompleks elektrowni wiatrowych k. miejscowości Kopań.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Koszaliński Pas Nadmorski - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• estuaria
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wydmy szare *
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• laguny przybrzeżne *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kruszczyk rdzawoczerwony
• mikołajek nadmorski

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Darłowo (sławieński, woj. zachodniopomorskie)