Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich

Kod obszaru:

PLH040023

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3948,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 83-126 m npm i obejmuje cenne siedliska w dolinach Brdy i Stążki. Teren ostoi w 93% porastają lasy, z czego tylko 2% są to lasy liściaste. Bagna zajmują 1,00 % powierzchni, tereny rolnicze 2%, a łąki i pastwiska - 3,00 % terenu.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar w zachodniej części Borów Tucholskich i jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Świecie – Chojnice do miejscowości Tuchola i dalej do wybranych fragmentów obszaru drogami lokalnymi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem nad malowniczą rzeką w lesie.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, sporty wodne, wędkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: W Tucholi można zwiedzić: średniowieczny układ urbanistyczny starej części miasta, fragmenty murów miejskich z XIV i XV w. oraz część murów i podziemia zamku krzyżackiego, a w Gostycynie kościół, gdzie zachowały się nieliczne resztki wystroju barokowego i rokokowego.
Turyści korzystają z bazy hotelowej, w Tucholi, Gostycynie i Teologu oraz z ośrodków wypoczynkowych i usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zaniechanie gospodarki pastwiskowej, melioracje, regulacja koryt rzecznych i zanieczyszczenie wód.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Tucholski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Dolina rzeki Brdy - rezerwat przyrody
• Bagna nad Stążką - rezerwat przyrody
• Jeziorka Kozie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, www.prot.gda.pl Lokalna Organizacja Turystyczna "Bory Tucholskie", www.borytucholskie.com.pl ART w Bydgoszczy; Klub Przyrodników 1 Maja 22, Świebodzin

Jednostki administracyjne:

• Tuchola (tucholski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Cekcyn (tucholski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Gostycyn (tucholski, woj. kujawsko-pomorskie)