Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Irysowy Zagon koło Gromadzynia

Kod obszaru:

PLH020051

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

38,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 103 - 111m n.p.m. i obejmuje skarpę pradoliny Odry, z ekstensywnie użytkowanymi łąkami trzęślicowymi - siedliskiem przyrodniczym z I załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Na tych łąkach żyje bogata fauna motyli, wśród których występują 4 gatunki z listy załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Licznie występują tu także inne cenne gatunki, często ginące lub zagrożone wyginięciem. Grunty orne zajmują 63,00 % powierzchni terenu, a lasy liściaste 37,00 %.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na terenie Wzniesień Lubińskich, pomiędzy miejscowościami Gromadzyń i Mierzowice. Jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Wrocław – Prochowice - Lubin do miejscowości Mierzowice i dalej drogą lokalną. Można też skorzystać z kolei linii Legnica – Ścinawa, do stacji Prochowice.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w lesie.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Prochowicach można zwiedzić zamek z XIV wieku, a w Parszowicach kościół z 1500 roku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Lubinie i Legnicy oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zaniechanie koszenia lub zbyt intensywne koszenie oraz zamiana użytkowania terenu i zanieczyszczenie wód.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• barczatka kataks - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Wrocławiu, Dolnośląska Organizacja Turystyczna,ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, www.dot.org.pl Instytut Biologii Roślin Uniwersytet Wrocławski

Jednostki administracyjne:

• Prochowice (legnicki, woj. dolnośląskie)