Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Dębowiec

Kod obszaru:

PLH100023

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

47 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rezerwat Dębowiec. Przepływają przez niego niewielkie strumienie, nad którymi zachowały się klasycznie wykształcone zbiorowiska łęgowe- zarówno wiązowo-jesionowe, jak i jesionowo-olszowe. Na przeważającej powierzchni rezerwatu zachowały się naturalne lasy grądowe. Poza tym występują zbiorowiska szuwarowe, olsy oraz płat łąki trzęślicowej z udziałem pełnika europejskiego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest pomiędzy Polichnem i Silniczką, na południe od drogi wojewódzkiej nr 785. Znajduje się w województwie łódzkim, niedaleko granicy z województwem świętokrzyskim. Należy do Nadleśnictwa Gidle, obręb Dąbrowa Zielona. Leśnictwo Dębowiec, oddział 221 i 222. Najbliższy nocleg znajdziemy w Silnicy, oddalonej ok. 3km na północny zachód od obszaru.
Walory przyrodniczo – krajobrazowe tego rejonu, to przede wszystkim – występowanie rzadkich gatunków roślin oraz liczne pomniki przyrody, a także atrakcje terenów zlokalizowanych pomiędzy miejscowościami Budzów i Pukarzów. Przez południową część gminy Żytno biegnie bardzo ciekawy szlak turystyczny (żółty). Ma on początek we wsi Ewina (miejsce bitwy partyzanckiej we wrześniu 1944 roku) a koniec w miejscowości Maluszyn. Jego najbardziej atrakcyjnym odcinkiem jest omawiany obszar, który obejmuje rezerwat przyrody „Dębowiec".

Zagrożenia:

Głównie, działania zmieniające stosunki wodne oraz, dla łąki trzęślicowej -postępująca sukcesja naturalna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dębowiec - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi (www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: (42) 664-10-00, (42) 664-10-01)

Jednostki administracyjne:

• Żytno (radomszczański, woj. łódzkie)