Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lipickie Mokradła

Kod obszaru:

PLH100025

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

369,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar Lipickie Mokradła stanowi rozległą płaską nieckę terenową na przedpolu tzw. Wału Malanowskiego. Teren jest otoczony niewielkimi wzniesieniami od strony zachodniej, południowej i wschodniej. Przez zachodnią część obszaru przepływa rzeka Swędrnia, która odbiera nadmiar wód. W przeszłości (do połowy ubiegłego wieku) obszar był przedmiotem silniej eksploatacji torfu - na prawie połowie powierzchni widoczne są nadal doły potorfowe. Teren ten był również zmeliorowany. W rezultacie w obszarze wykształciła się szczególna mozaika wielkopowierzchniowych szuwarów, zwłaszcza trzcinowisk i turzycowisk oraz terenów wykorzystywanych rolniczo (łąk, pastwisk i pól uprawnych). Mokradła Lipickie są największym (spośród dotychczas rozpoznanych) w skali regionu stanowiskiem kłoci wiechowatej Cladium mariscus - gatunku subatlantyckiego zaliczanego na niżu środkowopolskim do kategorii "na granicy wymarcia", a zarazem miejscem występowania siedliska przyrodniczego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Lipickie Mokradła położone są w pobliżu takich miejscowości jak Lipicze, Swoboda, Karolina. Do Bagien Lipickich najłatwiej dojechać kierując się w stronę Kalisza, a stamtąd około 40 km na północny wschód. Nocleg znajdziemy w oddalonym około 6km na południe Goszczanowie. Gmina Goszczanów jest gminą typowo rolniczą a sam Goszczanów nazywany jest "zagłębiem buraczanym". Do najcenniejszych zabytków gminy należą:

  • barokowy kościół śś. Marcina i Stanisława w Goszczanowie wzniesiony w 1666 r.,
  • murowany kościół św. Benedykta Opata w Chlewie (1778) oraz
  • XIX-wieczny dwór w Stojanowie.

Bogactwo pięknych krajobrazów zachęca także do wybrania aktywnej formy wypoczynku poprzez piesze i rowerowe wycieczki.

Zagrożenia:

Zagrożenia dla trwałości chronionych siedlisk przyrodniczych może stanowić obniżanie poziomu wód związane z regulacją i pogłębianiem koryta rzeki Swędrni odwadniającej teren.

Zagrożenie dla siedlisk łąkowych oraz płatów szuwaru kłociowego stanowi trwałe wyłączenie z użytkowania.

Zagrożenie dla siedlisk szuwarowych, łąkowych i torfowiskowych może stanowić także budowa dużych i głębokich stawów w obrębie niecki.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Lipickie Błota - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, sekretariat tel. (42) 665 03 70

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, tel.: (42) 638-59-57, fax.: (42) 662-09-72, biuro@rotwl.pl

Jednostki administracyjne:

• Goszczanów (sieradzki, woj. łódzkie)