Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Stolsko

Kod obszaru:

PLH320063

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

139,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Jezioro Stolsko przecięte jest granicą państwową. Częściowo znajduje się w granicach Niemiec i chronione jest tam jako obszar Natura 2000 (zarówno jako OSO jak i Specjalny Obszary Ochrony Siedlisk OOS). Wyznaczenie obszaru po polskiej stronie ma na celu ujednolicenie zasad i zapewnienie skutecznej ochrony Jeziora Stolsko. Poza zbiornikiem chroni fragmenty lepiej zachowanych siedlisk leśnych i bagiennych w południowej części Puszczy Wkrzańskiej. Obszar ważny jako miejsce zimowania ptaków oraz żerowania i odpoczynku ptaków wodno-błotnych. Jest także istotnym miejscem występowania i rozrodu płazów i gadów.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest przy granicy z Niemcami, na północ od miejscowości Stolec. W pobliżu przebiega droga wojewódzka nr 115. Bliskie sąsiedztwo z Niemcami zachęca do turystyki zagranicznej. Jednak najpierw warto zwiedzić okolicę po stronie polskiej, która nie mniej zachwyca swym pięknem.

Warto również zobaczyć kilka ciekawych zabytków, m.in.:

  • dwukondygnacyjny pałac w Stolcu, zbudowany w latach 1721-1727 w stylu barokowego klasycyzmu. Rezydencja stolecka położona jest w parku, którego główna oś rozciąga się równoleżnikowo od wsi Bolków (w kierunku wschodnim).
  • we wschodniej, polskiej, części parku występuje pomnik przyrody – cis "Barnim" o obwodzie pnia 290 cm.
  • ciekawym zabytkiem jest pomnik Jurgena Ramina na cmentarzu w Stolcu. Został on wybudowany z cegły, w formie obelisku a następnie pokryty płytami piaskowca. Całość ozdobiona jest figurą anioła, profilem zmarłego oraz girlandami z kwiatów i motywami myśliwskimi.

Zagrożenia:

Zagrożenie eutrofizacją w związku z przedostawaniem się zanieczyszczeń z miejscowości Stolec.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Dobra (Szczecińska) (policki, woj. zachodniopomorskie)