Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Baniewicki

Kod obszaru:

PLH320064

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

611,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Las Baniewicki jest zwartym kompleksem żyznych lasów liściastych o dość jednolitym charakterze grądowym. Dobrze wykształcone siedliska żyznych lasów liściastych stanowią ponad 56% obszaru. Dużą powierzchnię zajmują siedliska grądowe, zdegradowane hodowlą
drzewostanów mieszanych z udziałem gatunków iglastych lub obcych. Jednak ekologizacja gospodarki leśnej przyczynia się do sukcesywnej poprawy składu drzewostanów. Należy spodziewać się zwiększania areału występowania siedlisk chronionych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się na północ od miejscowości Baniewice, przez którą przebiega droga wojewódzka nr 122. W Baniewicach znajdują się trzy ośrodki wypoczynkowe. Nad samym jeziorem znajduje się ośrodek Dolnej Odry, tuż obok, ośrodek wypoczynkowy "Gryfia", a nieco dalej, na słonecznej polanie, w sercu lasu, położone są domki ośrodka wypoczynkowego "Leśna Polana". W Baniach, położonych na północny wschód od Baniewic, znajdziemy za to gospodarstwo agroturystyczne "Pod Gruszą".
Bedąc w tych bogatych przyrodniczo rejonach, warto wybrać się na wycieczkę przez Szlak Równiny Wełtyńskiej, o trasie: (jezioro Szmaragdowe) – Rożnowo – Trzaski – Lubanowo - Tywica – Banie – (Lipiany). Szlak ma kolor niebieski i długość 77,61 km. Prowadzi równolegle do doliny rzeki Tywy. Na trasie zachwycają malownicze tereny leśne, pomniki przyrody, interesujące zabytki i piękne widoki.

Zagrożenia:

Główny problem stanowi dostosowanie składu drzewostanów do potencjału siedliska pod względem produkcyjnym, ekologicznym i geograficznym. Zagrożenie stanowi także usuwanie martwych i umierających drzew.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.szczecin.mos.gov.pl, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, tel. 91 - 43 05 200, fax. 91 - 43 05 229) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, tel/ fax: +48 91 43 03 500)

Jednostki administracyjne:

• Widuchowa (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Banie (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)