Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Będlewo-Bieczyny

Kod obszaru:

PLH300039

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

752 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar Będlewo-Bieczyny znajduje się w Dolinie Środkowej Obry. Obejmuje najcenniejszą część zwartego kompleksu leśnego, położonego na południowy zachód od Poznania. Obszar w przewadze zajmują dobrze wykształcone zbiorowiska leśne: łęgi wiązowo-jesionowe i jesionowo-olszowe oraz grądy środkowoeuropejskie. Na obszarze stwierdzono 7 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie około 43,5% powierzchni. W tym, do najcenniejszych należą: niżowe łęgi jesionowo-olszowe, łęgi wiązowo-jesionowe oraz grądy środkowoeuropejskie. Na terenie ostoi możemy spotkać rzadkie, zagrożone elementy flory m. in. występują tu: orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, wilczomlecz błotny, ożanka czosnkowa.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w pobliżu dwóch większych miejscowości: Mosina i Stęszewa. Oba te miasta mają dobre połączenie komunikacyjne (z Poznaniem) oraz posiadają wiele obiektów świadczących usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Pobliskie atrakcje turystyczne:

Będlewo:

 • pałac z 1866 roku, wybudowany na polecenie Bolesława Potockiego. Aktualnie pałac pełni funkcję Ośrodka Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN.

Głuchowo:

 • kościół św. Katarzyny z 1751 r. Wewnątrz fragmenty ołtarzy późnogotyckich z początku XVI wieku: kwatera ze sceną "Męczeństwa św. Apolonii" i predella "Niesienie Krzyża". Na zewnątrz liczne tablice epitafijne.
 • pałac z początku XVIII w., przebudowany w 1882 r., klasycystyczny z portykiem kolumnowym z II poł. XVIII w. Wokół pałacu park z licznymi drzewami - pomnikami.

Mosina:

 • Kościół pw. św. Mikołaja
 • galeria miejska i izba muzealna w budynku dawnej synagogi
 • średniowieczny rynek w kształcie czworoboku, z wychodzącymi zeń uliczkami
 • zabudowa miejska z XIX w.
 • synagoga z około 1876 roku
 • pomnik "eleganta z Mosiny"
 • Wielkopolski Park Narodowy i Rogaliński Park Krajobrazowy.
 • Mosiński Klub Żeglarski: W okresie letnim Klub organizuje obozy żeglarskie połączone z nauką pływania, zimą kursy szkolenia teoretycznego na patent żeglarza jachtowego. W ofercie ma także spływy kajakowe i rejsy. Głównym założeniem MKŻ-tu jest promowanie rekreacji, sensownego wypoczynku i turystyki połączone z kształtowaniem odpowiedniego stosunku do przyrody.
 • Muzeum Regionalne, które znajduje się w ostatnim domu podcieniowym.
 • wybudowane w XV w. kościół oraz Sanktuarium Maryjne

Tomice:

 • „Źródełko Żarnowiec” - położone w okolicach miejscowości źródło z krystalicznie czystą wodą. Teren wokół źródełka został uporządkowany, powstały wodne kaskady, przygotowano miejsca dla rozpalenia ogniska. Można stąd wybrać się dalej na zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Turystyka rowerowa

Trasy rowerowe:

 • Łabędzi Szlak Rowerowy - Rogalinek-las – Głuszyna Leśna – Rogalin-Podlesie – leśn. Daszewice – Rogalin-Podlesie /16,9 km/.
 • Łącznikowy Szlak Rowerowy - długość 27 km
 • Nadwarciański Szlak Rowerowy
 • Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania – długość 173 km
 • Rogaliński Szlak Rowerowy - Rogalinek – Głuszyna Leśna – Rogalin-Podlesie – Rogalin /14,9 km/
 • Rowerowy Szlak Warty
 • Ziemiański Szlak Rowerowy – długość 245 km

Zagrożenia:

Do największych należą zamieranie jesionu, powodujące prześwietlenie lasów łęgowych i w konsekwencji rozwój w runie gatunków ziołoroślowych. W miejscach z martwymi drzewostanami należy unikać zrębów całkowitych z użyciem ciężkiego sprzętu powodującego zniszczenia runa, a także stosowania jednogatunkowych nasadzeń, a zwłaszcza plantacji gatunków obcych geograficznie np. olszy szarej i niektórych topoli.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• żuraw - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Stęszew (poznański, woj. wielkopolskie)
• Czempiń (kościański, woj. wielkopolskie)
• Mosina (poznański, woj. wielkopolskie)