Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Smardzewickie

Kod obszaru:

PLH100024

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

286,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment Puszczy Pilickiej w otoczeniu Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Występują tu grądy wysokie i wilgotne, olsy i bory mieszane, płat łęgu wiązowo-jesionowego oraz śródleśne polany z podmokłymi łąkami. Obszar ma istotne znaczenie, zwłaszcza dla zachowania ekosystemów leśnych, związanych z występowaniem jodły pospolitej na granicy jej geograficznego zasięgu. Charakter szaty roślinnej jest zbliżony do wyżynnego, występują tu m.in.: starzec kędzierzawy, żywiec dziewięciolistny, trzcinnik owłosiony, trybula lśniąca. Lasy Smardzewickie znajdują się w obszarze wychodni warstw wodonośnych zasilających Niebieskie Źródła, które to stanowią ważny obiekt Natura 2000.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Lasy Smardzewickie położone są na południe od Tomaszowa Mazowieckiego. Przez miasto to przebiegają drogi krajowe nr 8 i 48 oraz droga wojewódzka 713, którą należy kierować się do opisywanego obszaru. W Tomaszowie Mazowieckim znajdziemy bogatą ofertę gastronomiczno- noclegową. Gmina Tomaszów Mazowiecki, na której terenie znajdują się Lasy Smardzewickie, ma doskonałe walory przyrodnicze, a także turystyczne. Sprzyja to osadnictwu letniskowemu, rozwojowi turystyki, w tym agroturystyki. Do najciekawszych atrakcji pobliskich terenów niewątpliwie należą: jedyny w Polsce centralnej Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach oraz największa w Polsce i jedna z największych w Europie, odkrywkowa kopalnia piasków kwarcowych Biała Góra. Poza tym warto zobaczyć: zespół klasztorny franciszkanów z XVII wieku w Smardzewicach, dwór z drugiej połowy XIX wieku w Świńsku, dwór z XX wieku w Zaborowie oraz zespół stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich w Ciebłowicach.

Zagrożenia:

Przede wszystkim, potencjalnym zagrożeniem jest nadmierne odwodnienie niektórych fragmentów obszarów leśnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jeleń - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ( www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: +48 (42) 664-10-00, +48 (42) 664-10-01)

Jednostki administracyjne:

• Tomaszów Mazowiecki (tomaszowski (łódzkie), woj. łódzkie)