Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Giebułtów

Kod obszaru:

PLH120051

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Giebułtów" położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej przy drodze z Kaliny Wielkiej do Giebułtowa, gmina Książ Wielki powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne, laski grądowe i ciepłe zarośla porastają strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej, pokryte rędzinami i glebami brunatnymi. Długości ok. 440 m i szerokości około 260 m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy). Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi fragmentami muraw kserotermicznych z licznymi stanowiskami roślin chronionych: zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, storczyk kukawka, len włochaty. Teren ten ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Książ Wielki:
Zamek Mirów został zbudowany w latach 1585-1595 r. obecnie zwany Polskim Akropolem pałac ma trzy wysokie kondygnacje. Z czasów dawnych zachowało się wiele detali renesansowych, m.in. sklepienia oraz portale i obramowania okienne, a z pierwotnego systemu obronnego przetrwała jedna kurtyna wraz ze strzelnicami i resztkami bastionu. Zamek położony jest na wzniesieniu we wschodniej części miasta, po lewej stronie drogi nr 7 prowadzącej z Kielc do Krakowa.
Synagoga w Książu Wielkim. W latach powojennych była użytkowana jako magazyn, lecz od wielu lat stoi opuszczona. O jej pierwotnym przeznaczeniu świadczą wyłącznie półkoliste okna i wnęka po aron ha-kodesz w zrujnowanej sali modlitewnej.
Szlak Renesansu w Małopolsce. Kamieniołom w Czętochowicach. Częstoszowice są położone na południowy wschód od Książa Wielkiego za kompleksem stawów rybnych, w dolinie rzeki Nidzicy. W Częstoszowicach od dawnych czasów znajdowały się kamieniołomy i piaskownia. Na zachodnim zboczu doliny był kamieniołom kamienia wapiennego, który od XVIII w. do lat 30-tych XX w. wykorzystywano do budowy domów w okolicznych miejscowościach.
Hotel Zameczek-Książ Wielki.
Książ Wielki: PTTK O/Kraków

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego - ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie. Istotnym czynnikiem ograniczającym powierzchnię muraw kserotermicznych jest ich zalesianie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. +48 12 63 03 521fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (012) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15, e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski, Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676, tel. 012 422 85 28, bort@krakow.pttk.pl, tel. 0124222676, pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. 0124223723, http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Książ Wielki (miechowski, woj. małopolskie)