Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Radomno

Kod obszaru:

pltmp472

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1276,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Torfowisko Radomno to jedno z najlepiej zachowanych mszystych, źródliskowych torfowisk w Polsce północnej. Jest tu lipiennik loesela, sierpowiec błyszczący, oprócz tego bogata populacja gwiazdnicy grubolistnej, kruszczyka błotnego, kukułki Fuchsa, kukułki krwistej żółtawej, turzycy Davalla, mszaru nastroszonego, tujowca bagnowego, błyszcza włoskowatego. W otoczeniu są liczne torfowiska wysokie i przejściowe, fragmenty buczyn.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Radomno – wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa toruńskiego.
We wsi znajduje się zespół dworski wraz z zabudowaniami gospodarczymi z XIX w. Kościół parafialny pw. Serca Jezusowego zbudowany w latach 1903-1906, parafię erygowano już w XIV w. XIX-wieczny cmentarz. Z innych zabytkowych i ciekawych zabudowań:
  • Dworzec kolejowy oddalony od centrum wsi o 2 km. Zbudowany w roku 1902 z czerwonej cegły, obecnie nieczynny.
  • Szkoła podstawowa z cegły, zbudowana na początku XX w.
  • Plebania z początku XX w.
  • Dom mieszkalny – chałupa murowana z czerwonej cegły, kryta strzechą.
  • Most drewniany łączący półwysep ze wsią przez jezioro.
Wokół wsi wije się Struga Radomno, mająca swój początek w jeziorze Radomno, a uchodząca do Drwęcy.

Zagrożenia:

Potencjalne: wszelkie zmiany stosunków wodnych

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566 e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Nowe Miasto Lubawskie (nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Iława (iławski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Iława m. (iławski, woj. warmińsko-mazurskie)