Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Trzebielino

Kod obszaru:

PLH220085

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

99,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest na skraju Wysoczyzny Polanowskiej, która w tym miejscu ma charakter lekko pofałdowanej równiny, poprzecinanej dolinami rzek. Obszar obejmuje pozostałość po wyeksploatowanym dawnym torfowisku typu bałtyckiego. W chwili obecnej przeważającą część torfowiska porastają drzewostany z przewagą sosny i brzozy, jedynie w części południowo-wschodniej występuje fragment otwartego torfowiska z typową roślinnością torfowiskową.
Obszar charakteryzuje się jednorodną strukturą: przeważająca część torfowiska jest porośnięta kontynentalnym borem bagiennym, miejscami dobrze zachowanym, z typowymi gatunkami. Niedostępność terenu wpłynęła na fakt, że w części drzewostanów zauważalny jest udział martwego drewna. Na terenie torfowiska widoczne są ślady intensywnego eksploatowania torfu w przeszłości oraz liczna sieć głębokich, czynnych rowów odwadniających co powoduje, że siedliska przyrodnicze na terenie całego obszaru są przesuszone, miejscami silnie przesuszone. Przeważającą część torfowiska porastają drzewostany z przewagą sosny i brzozy , w części południowo – wschodniej występuje fragment otwartego torfowiska z typową roślinnością torfowiskową . Ww. fragment torfowiska jest silnie przesuszony, w dużej mierze porośnięty nalotem sosnowym. Wśród roślin naczyniowych dość licznie występuje wrzos pospolity, którego obecność wskazuje na pogorszenie reżimu hydrologicznego torfowiska.
W granicach ostoi występują w miarę liczna populacja storczyka - kukułki Fuchsa. Obszar stanowi duży zwarty kompleks borów bagiennych z pewnością godny ochrony.
Ponad 87 % powierzchni ostoi pokryte jest siedliskami wymienionymi w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (bory i lasy bagienne, torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, kwaśne buczyny).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, jej obszar to ponad 225 km² przy drodze krajowej Poznań – Słupsk, 50 km od Bałtyku. Nocleg można szukać w gospodarstwach agroturystycznych.
Zdecydowaną większość (93 %) powierzchni obszaru stanowią bogate w owoce runa leśnego przyciągają grzybiarzy lasy (w tym zdecydowana przewaga lasów iglastych). Do ciekawostek przyrodniczo-historycznych należą pozostałości osady neolitycznej oraz cmentarzyska kurhanowe. Turysta może znaleźć tutaj też liczne zabytki , również te wpisane do rejestru zabytków.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w Gdańsku.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest znaczne przesuszenie ekosystemów spowodowane siecią czynnych, głębokich rowów odwadniających. Na drugim miejscu należy wymienić gospodarkę leśną, zwłaszcza stosowanie zrębów zupełnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk
  • Nadleśnictwo Trzebielino Trzebielino 53A, 77-235 Trzebielino tel. 059 858 02 44, kom. 506 075 008, fax. 059 858 01 15 e-mail: trzebielino@szczecinek.lasy.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Trzebielino (bytowski, woj. pomorskie)