Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Klify Poddębskie

Kod obszaru:

PLH220100

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

594,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje klifowy i wydmowy brzeg Bałtyku między Orzechowem a Rowami oraz fragment kompleksu leśnego i wydm parabolicznych na jego zapleczu. Brzeg klifowy zróżnicowany jest wysokościowo od 5 do 35 m n.p.m. Występują to zarówno odcinki klifu martwego, jak i żywego. Klif zbudowany kolejno z szarej gliny zwałowej, piasków mierzejowych oraz młodoholoceńskich torfów i gleb kopalnych w zachodniej części przykrytych piaskami eolicznymi.
Omawiany odcinek wybrzeża stanowi jeden z najaktywniejszych klifów na południowym wybrzeżu Bałtyku.
Brzeg wydmowy dość niski, miejscami z wykształconymi inicjalnymi stadiami wydm białym i wydmami szarymi. Na zapleczu klifu zlokalizowanych jest kilka wydm parabolicznych, do niedawna ruchomych. Ostoja obejmuje dość silnie zróżnicowane spektrum siedliskowe, obok siedlisk oligotroficznych występują tu także relatywnie żyzne siedliska buczyn, grądów i łęgów. Ponad 60% zajmują lasy iglaste, jedną czwartą obszaru lasy liściaste, pozostała część terenu to głównie nadmorskie wydmy, piaszczyste plaże, machair, obszary morskie i siedliska rolnicze.
W skali polskiego wybrzeża, ostoja obejmuje unikatową strukturę brzegu morskiego z sąsiadującymi odcinkami klifowymi i wydmowymi. Na szczególną uwagę zasługują utwory eoliczne (do niedawna ruchome wydmy paraboliczne) na zapleczu klifu. Piaski akumulacji morskiej przykrywają też zachodnią część klifu (odcinek od Orzechowa do Poddębia). Pod względem siedlisk przyrodniczych dominującą rolę odgrywają zbiorowiska kwaśnych buczyn ( zlokalizowane miejscami na zawietrznych stokach wydm parabolicznych) i nieźle zachowane nadmorskie bory bażynowe. Niewielkie powierzchnie zajmują wydmy białe i fragmenty ich stadiów inicjalnych oraz wydmy szare. W zagłębieniach międzywydmowych powstałych w nieckach deflacyjnych zlokalizowane są zbiorowiska borów i brzezin bagiennych. Występują tu także fragmenty siedlisk grądów i łęgów. Ostoja stanowi miejsce występowania szeregu gatunków roślin rzadkich i ginących w regionie, oraz objętych ochroną prawną.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem PKP lub PKS do Ustki.
Gmina Ustka jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów.Do najważniejszych miejscowości turystycznych leżących bezpośrednio nad morzem należą tętniące życiem Rowy ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, "dziewicza" jeszcze Dębina z jednymi z najpiękniejszych klifów, urocze, otoczone lasami Poddąbie i nie mniej malownicze Orzechowo i Przewłoka. Dużego znaczenia turystycznego nabierają też pobliskie Wytowno i Lędowo. Osoby zainteresowane wypoczynkiem w wiejskim zaciszu z dala od zgiełku i hałasu mogą odpocząć w gospodarstwach agroturystycznych w miejscowościach takich jak Bałamątek, Redwanki, Objazda, Charnowo, Niestkowo i Wodnica oraz Duninowo, Starkowo i Możdżanowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku znajdą szlaki rowerowe, piesze i konne oraz szlak wodny rzeką Słupią i Łupawą.

Turystyka krajoznawcza:
Zabytki
W gminie Ustka znajdują się zabytkowe kościoły z przylegającymi cmentarzami - stanowiące zabytki klasy "0" objęte opieką konserwatora zabytków. Do najbardziej wartościowych zaliczyć można:

 • Kościół filialny p.w. "Znalezienia Krzyża" w Charnowie z XV w.
 • Kościół p.w. "Matki Bożej Częstochowskiej" w Duninowie z XV w.
 • Kościół filialny p.w. "św. Mikołaja" w Zimowsikach z XVI w.
 • Kościół filialny p.w. "Podwyższenia Krzyża" w Machowinie z XIX w.
 • Zabytkowy cmentarz w Machowinie
 • Kościół filialny p.w. "Św. Bartłomieja" w Możdżanowie z XIV w.
 • Kościół p.w. "Matki Bożej Częstochowskiej" w Objeździe z XVII w.
 • Neoromański kościół w Rowach z XIX w.
 • Kościół filialny p.w. "św. Stanisława" w Zaleskich z XVIII w.
 • Ryglowy kościół p.w. "św Franciszka z Asyżu" w Wytownie z XVII w.
 • Neogotycki kościół filialny p.w. "Najświętszego Serca Pana Jezusa" w Gąbinie z 1914 r.

Wartość zabytkową przedstawiają również chałupy o budowie szkieletowej, budowle bramne oraz pałace i dziedzińce dworskie znajdujące się prawie z każdej miejscowości. Na szczególną uwagę zasługują

 • Pałac w Duninowie pochodzący z XIX w.
 • Pałac w Zaleskich z XVIII w.
 • Zabytkowy pałac z XIX w. w Machowinie
 • Dwór w Zimowiskach z pocz. XIX w.
 • Dwór w Wytownie z 2 poł. XVIII w.

Turystyka aktywna

Oznakowane trasy turystyczne można przebyć pieszo lub rowerem.

 • Szlak czerwony - Północny :Łeba - Jałowiec (-Wicie), (9,6 km), wiedzie w kierunku "ruchomych wydm" w Słowińskim Parku Narodowym
 • Szlak żółty – Południowy: Łeba - Gardna Wielka (39 km), Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" (rezerwat biosfery)
 • Trasa rowerowa "Szlak Zwiniętych Torów": prowadzi między Rowami a Przewłoką liczy 20 km. Stanowi odcinek Hanzeatyckiej Trasy Rowerowej R-10 liczącej ponad 3 tys. km. Szlak został bowiem urządzony na bazie starych nasypów kolejowych budowanych przez Niemców jeszcze przed II wojną światową.

Szlaki kajakowe

Kajakarze korzystają ze szlaków wodnych - rzeką Łupawą przy ujściu której położona jest niezwykle atrakcyjna wieś Rowy: lub rzeką Słupią.

 • Łupawa: rzeka jest zaliczana do najtrudniejszych szlaków kajakowych na Pomorzu. Rzeka przepływa najpierw przez interesujące krajobrazowo jezioro Jasień, największe w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”, następnie jako górski potok przez głęboko wciętą dolinę przełamuje się przez pasma moren, aby zniknąć w rozległym i płytkim jeziorze Gardno, do którego dociera płaską nadmorską równiną.
 • Słupia: tą górska rzeką można spłynąć do morza. Wypływa ona na wysokości około 178 m n.p.m. z torfowisk koło Sierakowskiej Huty, na Pojezierzu Kaszubskim, a kończy bieg, uchodząc w Ustce do Bałtyku. Ten ciekawy szlak kajakowy ma wielki atut: 62-kilometrowy odcinek z Sulęczyna do Gałęźni Małej w regulaminach GOK-PTTK widnieje w wykazie górskich szlaków kajakowych.

Wędkarstwo, zwłaszcza połów troci i łososi na Słupi staje się od paru lat wielką atrakcją tzw. turystyki wędkarskiej w Polsce. W sezonie wędkarskim ujście Słupi na odcinku Niestkowo - Charnowo - Zimowiska to najbardziej pożądane i oblegane łowisko łososia w Polsce.

Gmina ma bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych

Zagrożenia:

Główne zagrożenia o indygenacie antropogennym dla ostoi stanowią turystyka pobytowa, piesza i rowerowa oraz prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeża.
Pewien wpływ na ostoję ma też gospodarka leśna, szczególnie próby zalesienia wydm, a także dawniejsze osuszanie siedlisk hydrogenicznych.
Z zagrożeń naturalnych wymienić należy aktywność morza, która ukształtowała obecny obraz środowiska przyrodniczego, ale jednocześnie stanowi czynnik destabilizujący. Efektem działalności abrazyjnej jest m.in. dość duże tempo niszczenia klifu w okolicach Poddębia.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pas Pobrzeża na wschód od Ustki - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• klify na wybrzeżu Bałtyku
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy szare *
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lnica wonna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 , 80 - 748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl
 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Ustka (słupski, woj. pomorskie)