Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy koło Wejherowa

Kod obszaru:

pltmp429

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11892 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje część północnego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z fragmentami lasów i dolin rzecznych, tworzących wraz z TPK całość przestrzenną i nieodbiegających od niego walorami przyrodniczymi (Park Miejski w Wejherowie, lasy komunalne w otoczeniu Kalwarii Wejherowskiej, część Doliny Cedronu).
W obrębie ostoi znajdują się tereny trzech projektowanych rezerwatów przyrody: "Dolina Zagórskiej Strugi" o powierzchni 288 ha, "Dolina Pieleszewska" o powierzchni 260 ha i "Nadrzeczne" o powierzchni 43 ha, istniejący rezerwat "Cisowa", wreszcie część terenów projektowanego rezerwatu "Bieszkowickie Moczary". Obszar znajduje się na wysoczyźnie Pojezierza Kaszubskiego, na południe od Wejherowa. Rzeźba terenu została ukształtowana przez lodowiec: falista, z lokalnymi kulminacjami moreny czołowej, miejscami urozmaicona rozcięciami erozyjnymi krawędzi wysoczyzny.
Obszar ostoi cechuje się dużym zróżnicowaniem siedliskowym, oraz bogatą florą i fauną, wśród których nie brak gatunków reliktowych i interesujących w skali regionu elementów geograficznych. W lasach omawianego terenu przeważają drzewostany starszych klas wieku (powyżej 80-100 lat). Jednym z wyznaczników obszaru są dwa bardzo dobrze zachowane jeziora lobeliowe (siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej). Cechują się one dobrze wykształconą, charakterystyczną roślinnością. Do jezior przylegają torfowiska i bory bagienne z wieloma cennymi gatunkami roślin, w tym zagrożonymi i objętymi w Polsce ochroną prawną. W Jeziorze Bieszkowickim występuje bardzo bogata populacja elismy wodnej - jednego z dwóch gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. O szczególnej wartości obszaru stanowi również bogata populacja mszaka z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – bezlistu zielonego. Jest to jeden z siedmiu obszarów w Polsce, na którym gatunek ten był podawany w ostatnich latach.
Odnotowano tutaj łącznie 14 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, które zajmują łącznie ponad 69 % powierzchni projektowanej ostoi. Wśród siedlisk leśnych z tej grupy dominują modelowo wykształcone żyzne i kwaśne buczyny, częste są również grądy gwiazdnicowe i przystrumykowe łęgi jesionowo-olszowe. Głębokie doliny, jak i tereny pomiędzy nimi, stanowią zarówno ostoję tych siedlisk, jak i rzadkich lub ginących gatunków zwierząt, w tym górskich i borealnych oraz wskaźnikowych dla lasów o charakterze puszczańskim, m.in. owadów saproksylofagicznych (m.in. chrząszcze: pachnica dębowa z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz muchówki), a także ptaków (włochatka).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Najkorzystniej dojechać do Wejherowa autobusem PKS z Gdyni. Częste połączenia kolejką SKM oraz pobliska obwodnica, umożliwiają w szybkim czasie dotarcie do każdego miejsca w Trójmieście. Wejherowo oferuje wiele miejsc noclegowych o różnym standardzie zarówno hotele z apartamentami, jak i motele, schroniska młodzieżowe i turystyczne, pensjonaty, kwatery agroturystyczne.. Atrakcyjnie położone wśród morenowych wzgórz, niedaleko otwartego morza i w pobliżu tzw. Szwajcarii Kaszubskiej jest również uznanym miejscem kultu religijnego jako Kalwaria Wejherowska. Wiąże się z nią kościół-klasztor franciszkanów, gdzie znajduje się ukoronowany przez Jana Pawła II cudowny obraz Matki Boskiej Wejherowskiej. Podziemia klasztorne kryją dostępną do zwiedzania kryptę rodu Wejherów i Przebendowskich. Na uwagę zasługuje zabytkowa zabudowa rynku - Plac Jakuba Wejhera. Godnym polecenia zabytkiem jest wejherowska kolegiata na rynku. Turysta może odpocząć w dużym kompleksie parkowym, w którym mieści się Pałac Przebendowskich i Keysserlingów, obecnie - Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Czynny wypoczynek możliwy jest w stadninie koni i na kortach tenisowych. Jest to obszar znany z licznych wycieczek rowerowych, między innymi przez Zbychów przebiegają trasy rowerowe wzdłuż okolicznych jezior. Wejherowo stanowi jedną z najbardziej znanych gmin turystycznych. Atrakcyjne położenie wśród zalesionych morenowych wzgórz, bliskość otwartego morza i tzw. Szwajcarii Kaszubskiej, powodują że przybywają tu liczne rzesze turystów, handlowców i przedsiębiorców. Wejherowo jest dobrym punktem wypadowym dla turystów pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych, zarówno w kierunku pasa nadmorskiego (Karwia, Dębki, Białogóra, Kopalino, Sasino), jak i Trójmiasta oraz Kaszub.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w Gdańsku.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Presja rozwijającej się zabudowy wiejskiej (Gdyni, Rumii, Redy, Wejherowa), zanieczyszczenia wód (ścieki komunalne), zanieczyszczenia powietrza, nadmierne użytkowanie rekreacyjne (kąpieliska w jeziorach lobeliowych - eutrofizacja i wydeptywanie izoetydów), intensywna gospodarka leśna (wzrost etatu rębnego o 1/3 w obecnym planie urządzania lasu Nadleśnictwa Gdańsk, w stosunku do wcześniejszego operatu), nieprzemyślane przedsięwzięcia z zakresu małej retencji wód w lasach, melioracja torfowisk (dotychczas nieprzetamowane stare rowy melioracyjne, odprowadzanie wód z torfowisk do jezior lobeliowych), rozwój komunikacji, zaniechanie użytkowania łąk i ich zalesianie, przeznaczanie enklaw śródleśnych pod zabudowę (powstające wciąż nowe osiedla domków jednorodzinnych na większości polan i terenów rolniczych).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Trójmiejski - rezerwat leśny
• Cisowa - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• żuraw - ptak
• włochatka - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• nocek duży - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bezlist okrywkowy
• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 e-mail: it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gdańsk Urzędy gmin (miasta Wejherowo, Reda) Rumia - lasy komunalne PTTK w Gdyni

Jednostki administracyjne:

• Rumia (wejherowski, woj. pomorskie)
• Reda (wejherowski, woj. pomorskie)
• Wejherowo m. (wejherowski, woj. pomorskie)
• Wejherowo (wejherowski, woj. pomorskie)
• Gdynia (Gdynia, woj. pomorskie)
• Szemud (wejherowski, woj. pomorskie)