Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kaszubskie Klify

Kod obszaru:

PLH220072

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

227,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego (pow. ponad 200 ha), rozciągający się od Władysławowa do Jastrzębiej Góry, zlokalizowany na północno-wschodniej i północnej krawędzi wysoczyzny morenowej - Kępy Swarzewskiej. Do obszaru włączono przyległy do klifu fragment wierzchowiny wraz z rozcięciami erozyjnymi (Wąwóz Chłapowski, Łebski żleb, Lisi Jar, Strondowy Jar) oraz teren plaży.

Rzeźba obszaru ma charakter polodowcowy i jest modyfikowana przez współczesne procesy morfogenetyczne - abrazję i procesy zboczowe. Centralna część klifu na najwyżej wyniesioną krawędź - 68 m n.p.m., ku zachodowi i wschodowi krawędź klifu stopniowo obniża się, a zbocza stają się bardziej piaszczyste. Większość klifów ma charakter aktywny, porasta je roślinność pionierska, murawowa i zaroślowa. Część brzegu obejmuje porośnięte buczyną klify współcześnie nieaktywne m.in. ustabilizowany betonową opaską fragment klifu w okolicy Przylądka Rozewie. Obszar wyróżnia się doskonałym stopniem reprezentatywności klifów na Wybrzeżu Bałtyku. Na klifach występuje unikatowa, zależna od abrazji i czynników siedliskowych dynamiczna mozaika zbiorowisk pionierskich, murawowych, zaroślowych oraz leśnych.

Charakterystyczne jest występowanie rzadkich, często w postaci odrębnych podgatunków i odmian gatunków flory, związanych ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi: koniczyna łąkowa, przelot zwyczajny, groszek łąkowy. Specyficznym gatunkiem jest tworzący na klifach zarośla rokitnik, którego naturalny zasięg krajowy jest ograniczony niemal wyłącznie do klifów.

Wybitne walory krajobrazowe posiadają doliny erozyjne. W Lisim Jarze i Łebskim ślebie na zacienionych, stromych zboczach wykształciły się zbiorowiska kwaśnej i żyznej buczyny ze znacznym udziałem w runie bluszczu pospolitego Hedera helix.

W Strondowym Jarze i Wąwozie Chłapowskim na zboczach o ekspozycji południowej i południowo-wschodniej wykształciły się podlegające sukcesji ciepłolubne murawy napiaskowe, sąsiadujące w Strondowym Jarze z imponującymi okazami jałowca na płatach suchego wrzosowiska.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja zlokalizowana jest kilka kilometrów na zachód od Władysławowa. Do Władysławowa można dojechać autobusem PKS z Gdyni, Elbląga i Warszawy, oraz pociągiem z Gdyni. Na nocleg można się zatrzymać w Trójmieście, które oferuje różnorodną bazę noclegową. Wiele ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, kwater prywatnych i campingów znajduje się we Władysławowie. Są to miejscowości typowo turystyczne z dużym zapleczem gastronomicznym. Głównymi atrakcjami turystycznymi tego terenu są zabytki Trójmiasta i Wejherowa. Warto również odwiedzić fokarium na Helu oraz latarnię morską na Rozewiu - w najdalej na północ wysuniętym skrawku Polski. W okolicach ostoi wytyczonych jest kilka szlaków turystycznych m.in. szlak nadmorski wzdłuż Półwyspu Helskiego. Zatoka jest również wyśmienitym miejscem dla osób uprawiających sporty wodne, szczególnie ukochana przez uprawiających windsurfing. W czasie sezonu urlopowego organizowanych jest tu wiele imprez i festynów np. Dni Węgorza w Jastarni, Jarmark Wejherowski, regaty łodzi rybackich w Chałupach, czy najsłynniejszy Jarmark Dominikański w Gdańsku.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego na obszarze to:

  • presja wynikająca z turystyki (niszczenie siedlisk przez postępujące zainwestowanie obszarów przyklifowych, budowę infrastruktury rekreacyjnej w nieodpowiednich miejscach, nadmierna penetracja terenu - wydeptywanie siedlisk, zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu);
  • zabudowa techniczna brzegu klifowego i inne prace związane z zabezpieczeniem brzegu powodujące zahamowanie dynamiki klifu, przekształcenie i ubożenie nadmorskich siedlisk przyrodniczych;
  • zmiany rzeźby terenu i stosunków wodnych przez niwelacje, roboty ziemne i inne prace budowane;
  • wprowadzanie obcej geograficznie i siedliskowo roślinności m.in. w celu stabilizacji klifu oraz wydm;
  • zaśmiecanie siedlisk odpadami budowlanymi i biomasą roślinną;
  • użyźnianie siedlisk przez nieprawidłową gospodarkę wodną i wodno - ściekową;
  • wypierania naturalnej roślinności przez gatunki o charakterze ruderalnych i segetalnym.

Działalność gospodarcza na obszarze jest związana z obsługą ruchu turystycznego, są to głównie: kempingi, pola namiotowe, gastronomia, usługi związane ze sportem i rekreacją. Planowana jest zabudowa pensjonatowa i hotelowa.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dolina Chłapowska - rezerwat leśny
• Przylądek Rozewie - rezerwat leśny
• Nadmorski - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kidzina na brzegu morskim
• klify na wybrzeżu Bałtyku
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• foka szara - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 683 68 00, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, wsr@gdansk.uw.gov.pl

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 e-mail: it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Władysławowo (pucki, woj. pomorskie)