Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Józefów - Wola Dębowiecka

Kod obszaru:

PLH180033

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

60,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Józefów-Wola Dębowiecka" obejmuje dwa niewielkie fragmenty Pogórza Jasielskiego o zróżnicowanym użytkowaniu. Są to przede wszystkim łąki, murawy bliźniczkowe, a także łęgi nad niewielkimi ciekami i wąski pas grądu. Towarzyszą im zarośla przydrożne, płaty zbiorowisk porębowych i skrawki łąk porolnych.
Północno-wschodnia część, w pobliżu Józefowa, obejmuje płat lasu łęgowego, ograniczony dwoma wyraźnymi parowami strumieni z pasem grądu od południa. W drzewostanie łęgów dominuje jesion z klonem jawor. W pasie grądowym pojawia się także grab i dąb szypułkowy; przylegają do niego od południa niewielkie łąki świeże częściowo zarastane. Fragment środkowy stanowi mozaika łąkowo – murawowo –łęgowa( znajdujące się tam zbiorowiska są w większości słabo lub przeciętnie zachowane). Najbardziej wartościowe są fragmenty południowe i południowo-zachodnie, gdzie zachowały się w dobrym stanie płaty zmienno wilgotnych łąk trzęś licowych, zwykle związanymi z dolinami dużych rzek, a lokalizacje na terenach podgórskich należą do rzadkości, szczególnie, jeśli w analizowanych płatach znajdują się liczne gatunki charakterystyczne zespołów związanych z tym typem siedlisk. Dominuje na nich tradycyjne gospodarowanie (przemienne koszenie w różnych częściach co dwa lata i wywożeniem pokosu). Na obszarze spotyka się cenne gatunki roślin naczyniowych, związane z tymi siedliskami, w tym chronione, znajdujące się na krajowej Czerwonej Liście lub w Czerwonej Księdze Karpat, m.in. goździk pyszny (Dianthus superbus), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), seler nica (Cnidium dubium), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), kukułka Fuscha (Dactylorhiza maculata, D. Fuchsie),podkolan biały ( Platanthera biforia) i groszek błotny (Lathyrus palustris). Dla ostatniego z wymienionych gatunków jest to jedyne pewne stanowisko w Karpatach.
Drugą część stanowi, porośnięty przystrumykowym łęgiem jesionowym parów niewielkiego potoku wraz z płatami muraw bliźniczkowych na skraju południowo-zachodnim. W jednym z płatów muraw bliźniczkowych dokonywany jest nielegalny pobór piasku i wysypywanie odpadów.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w pobliżu miejscowości Dębowiec. Można tam dojechać samochodem jadąc drogą nr 28 lub 73 do Jasła. Stamtąd drogą drugorzędową nr 992 do miejscowości Dębowiec i dalej do Woli Dębowieckiej. Do tych dwóch miejscowości można dojechać autobusami z Jasła. W Jaśle znajduje się także stacja PKP. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w gminie Dębowiec znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.

Gmina DĘBOWIEC
Turystyka krajoznawcza:
 • Cieklin, Wola Cieklińska- cmentarze z I wojny światowej,
 • „Diabli Kamień”- Folusz.

Dębowiec

 • kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła z 1848 r., z obrazem na desce z XVII w.,
 • 200-letni dom z cegły, drewna modrzewiowego i kamienia- dawna „rotmistrzówka", ze stojącą przed nim figurą św. Floriana z 1780 roku,
 • kapliczka „Mikołajek" z XIII wieku przy drodze do Jasła,
 • kościółek cmentarny z 1869 roku,
 • podworski park przy Sanktuarium z zabytkowym 500-letnim dębem,
 • malownicze, stare, drewniane domy,
 • Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.

Turystyka aktywna, rowerowa:

 • czerwony Jasło – Ożenna (granica państwa) 52 km
 • niebieski Dębowiec – Folusz 9,5 km
 • żółtyKrempna-Huta Polańska 16,5 km
 • zielony Krempna, Kołomyja, Huta Krempska, Krempna 9,5 km

Zagrożenia:

Podstawowe zagrożenia dla zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych wynikają z obniżania zwierciadła wód gruntowych wskutek jednostronnych melioracji odwadniających oraz zmiany sposobu zagospodarowania terenu (zaorywanie, inwestycje drogowe i budowlane). Zarówno na terenie obszaru, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu dominujący jest rolniczy sposób użytkowania, a co za tym idzie istnieje niebezpieczeństwo przeznaczenia części łąk pod uprawy rolne np. zboża lub rzepaku, z drugiej jednak zaniechanie koszenia tych terenów, co doprowadzi do rozwoju zbiorowisk zaroślowych, a następnie leśnych. Procesy sukcesyjne ograniczają dostęp światła do runa zbiorowisk łąkowych, negatywnie wpływając na populacje światłożądnych gatunków. Dalszym następstwem jest ograniczenie bazy pokarmowej i areału gatunków drapieżnych ptaków na tym terenie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Dębowiec (jasielski, woj. podkarpackie)