Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki Trzęślicowe w Foluszu

Kod obszaru:

PLH040027

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2130,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rozległy kompleks łąk świeżych i wilgotnych, zajmujące najwieksze powierzchnie łąki świeże; znacznie mniejsze łęgi dębowe i marginalne - murawy napiaskowe. Poza siedliskami przyrodniczymi występują torfowiska niskie porośnięte turzycowiskami i łozowiskami wraz ze zbiorowiskami "welonowymi". Na wydmach znajdują się siedliska roślinności kserotermicznej opisywanej jeszcze w okresie międzywojennym przez Urbańskiego i Wodziczkę, obok położone są stawy rybne z bogata awifauną i, kompleks łęgów dębowo-jesionowych.
Obszar cechuje wyjątkowe bogactwo gatunków i siedlisk przyrodniczych ważny dla regionu Wielkopolski. Łącznie zidentyfikowano 5 siedlisk przyrodniczych, zajmujących blisko 50% terenu. Obszar położony jest w ciągu korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym sieci Eco-Net Polska. Najważniejszym walorem przyrodniczym jest występowaniu tu ekosystemów łąk trzęś licowych oraz licznej populacji staroduba łąkowego. Znacznie mniejsze znaczenie mają stwierdzone tu stanowiska 3 gatunków zwierząt.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Jezioro Foluskie (Folusz) to jezioro rynnowe na Pojezierzu Gnieźnieńskim w powiecie żnińskim (województwo kujawsko-pomorskie) na obszarze historycznej części Wielkopolski zwanej Pałukami. Brzegi jeziora są otoczone zalesionymi wzgórzami. Przez jezioro Foluskie prowadzi turystyczny szlak spływów kajakowych. Ogólna powierzchnia jeziora: 67 ha, maksymalna głębokość: 32 m.
Szubin (niem. Schubin, w latach 1939-1945 Altburgund) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szubin. Położone jest na Nizinie Gąsawskiej nad rzeką Gąsawką, należy do najstarszych miasteczek ziemi pałuckiej.
Warto zobaczyć:

  • gotycki kościół (XIV, XIX w.) z kaplicą Jagiellońską (XVI w.)
  • drewniana kaplica z 1748
  • resztki zamku z XIII/XIV w.
  • poewangelicki neogotycki kościół z 1904
  • domy z XIX w.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna mieści się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2), adres do korespondencji: ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-36 Bydgoszcz. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.k-pot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@k-pot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Tucholi (LOT "Bory Tucholskie"), Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy (LOT BYLOT), Inowrocławiu (Inowrocławska LOT "InLOT").

Zagrożenia:

Intensyfikacja użytkowania łąk, podsiewanie łąk, zamiana łąk na grunty orne, zalesianie siedlisk roślinności kserotermicznej mogą
doprowadzić do całkowitego zniszczenia siedlisk. Sąsiedztwo drogi S-5 - penetracja, potencjalnie - katastrofy chemiczne.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz
  • Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz, (do korespondencji) - Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba) Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń, Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19, biuro@k-pot.pl, www.k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Szubin (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)