Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lisi Kąt

Kod obszaru:

PLH040026

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1061,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje boczną dolinę uchodzącą do doliny rzeki Noteć. Położona jest ona na kredzie jeziornej, zalegającej na głębokości od 20-30 cm. Teren cechuje nieznaczne zróżnicowanie geomorfologiczne. Po osuszeniu terenu, większość zajmują użytki zielone - zbiorowiska łąkowe. W rejonie Kocewka ciągnie się pas łęgu. Miejscowości Lisi Kąt, Jeziornica, Studzienki i Wisławica położone są na wydmach. Niezagospodarowane powierzchnie wokół nich, porastają miejscami murawy piaskowe i laski sosnowe. Bagna od strony Jeziornicy są najbardziej uwilgotnione, choć obserwujemy tam już dość daleko posuniętą sukcesję wtórną. Obszar charakteryzuje się dużym udziałem łąk ekstensywnych, z licznymi stanowiskami Ostericum palustre. Niewielkie fragmenty tego terenu zajmują mechowiska. Za to spory obszar pokrywają łozowiska, okresowo zalewane wodą i rozległe szuwary pomiędzy nimi. Są tu zarówno szuwary wysokie z trzciną i pałką wąskolistną i szerokolostną, ale jest też dużo szuwarów turzycowych z: Carex paniculata, C. acutifornis, C. lasiocarpa, C. gracilis, C. riparia., C. apropinquata. Najczęściej towarzyszą one fragmentom mechowisk. Obszar przylega do korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, ciągnącego się wzdłuż Wisły, Brdy, Noteci i Warty.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na terenie gminy Kcynia.

Na obszarze gminy są dostępne noclegi w gospodarstwie agroturystycznym w Dębogórze.

Amatorzy jazdy konnej powinni odwiedzić stajnię w Laskownicy. Liczne zakłady małej gastronomii dostępne są przede wszystkim w Kcyni.

Już z dala na trasie z Poznania do Bydgoszczy, ukazuje się przepiękna panorama miasta, sprawiająca wrażenie, iż za moment znajdziemy się w średniowiecznym grodzie. Jest to bez wątpienia najbardziej malownicze, położone na wzgórzu (136 m n.p.m.) miasteczko na terenie Pałuk. Gmina Kcynia leży na Pałukach, w północnej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, wchodzącego w skład Pojezierza Wielkopolskiego. Ze względu na uwarunkowania glebowo - rolnicze można wyróżnić:

 • część pradolinową (sołectwa: Mieczkowo, Ludwikowo, Piotrowo, Gromadno, nowa Wieś Notecka, Smogulecka Wieś, Sipiory, Dębogóra, Szczepice, Elizewo) o glebach torfowatych i łąkach,
 • część południową, która wyraźnie różni się od poprzedniej pod względem rzeźby . Teren jest tu bowiem głównie płaski lub niskofalisty o glebach bielicowych, płowych (tzw. płowoziemy).

Kcynia jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Maleje znaczenie linii kolejowych z Bydgoszczy do Poznania i z Gniezna do Nakła nad Notecią. Ta ostatnia nie jest już używana przez transport osobowy.

W Kcynii rozchodzą się drogi do Chodzieży, Gołańczy, Janowca Wlkp., Nakła, Szubina, Wągrowca, Wyrzyska i Żnina.Ciekawe położenie gminy, obfitość kompleksów leśnych, bogata przeszłość historyczna miasta, zabytki oraz bogactwo świata zwierzęcego i runa leśnego zachęcają gości zagranicznych do łowiectwa, agroturystyki i wypoczynku w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Liczne miejsca pamięci narodowej upamiętniające powstanie wielkopolskie na przełomie lat 1918/1919, z okresu drugiej wojny światowej a także tablica upamiętniająca 700-lecie nadania praw miejskich Kcyni.

Przez teren gminy przebiega Nadnotecki Szlak Rowerowy.

Zabytki i pomniki historii znajdujące się na terenie gminy:

 • w Chwaliszewie - pałac wzniesiony w drugiej połowie XIX w. w stylu klasycystycznym znajdujący się w otoczeniu różnorodnych drzew,
 • w Dobieszewie - późno klasycystyczny dwór murowany z cegły, otynkowany, zbudowany w pierwszej połowie XIX w.,
 • w Grocholinie - zespół pałacowy obejmujący dawny dwór obronny późnorenesansowy, wzniesiony na przełomie XVI i XVII w. Pałac klasycystyczny murowany z ryzalitem z naczółkiem. Obiekty usytuowane są w pięknym otoczeniu parku ze stawem nawadnianym przez Strugę Smogulecką zwaną też Kcynianką (Kcynką).
 • w Kcynii warto zobaczyć: kościół p.w. św. Michała Archanioła zbudowany w 1631 r. z fundacji kapituły gnieźnieńskiej w stylu późnogotyckim, kościół poklasztorny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany w 1780 r. w stylu barokowo-klasycystycznym. Najcenniejszym skarbem świątyni jest Krucyfiks z XVI w. umieszczony w ołtarzu głównym zwany Kcyńskim Cudownym Panem Jezusem oraz naturalnej wielkości malowidła ścienne drogi krzyżowej - Kalwaria.
 • Dworek czyli tzw. Wójtostwo przy ul. Libelta 27, zbudowany w pierwszej połowie XIX w. w stylu klasycystycznym, w otoczeniu park z kolistym podjazdem. W mieście znajduje się kilka ciekawych budowli XIX w. m.in. gmach poczty, przedszkola, Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Na szczególną uwagę zasługuje dom przy ul. Rynek 14 zbudowany pod koniec XVIII w.
 • w Rozpętku wśród resztek parku znajduje się pałac zbudowany w 1870 r. wg. projektu arch. Wiktora Stabrowskiego z Kcynii w stylu klasycystycznym,
 • w Siernikach - dwór z 1876 r. zbudowany wg projektu arch. Wiktora Stabrowskiego w stylu klasycystycznym,
 • w Smoguleckiej Wsi - dwór zbudowany w XVIII w.,
 • w Tupadłach - dwór w stylu eklektycznym o dużych wpływach klasycystycznych, zbudowany w drugiej połowie XIX w.,
 • w Żurawi - najstarszej wsi w gminie w pięknym parku z egzotycznymi okazami drzew i krzewów znajdują się ruiny pałacu zbudowanego w drugiej połowie XIX w. oraz spichlerz budowany w początkowym zamiarze jako zbór protestancki.

Zagrożenia:

 • Porzucanie gospodarczego wykorzystywania łąk,
 • Miejscami intensyfikacja zagospodarowania, wkraczanie zabudowy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, tel.: (52) 518-18-01, fax.: (52) 518-18-02, sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl, http://bydgoszcz.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, tel./fax.: (52) 376 70 19, biuro@k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Kcynia (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)