Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łęg Zdzieszowicki

Kod obszaru:

PLH160011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

619,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment tarasu zalewowego Odry, pokryty namułami i madami ,ze starorzeczami. Teren w 75% porasta jesionowo-wiązowy las łęgowy, dobrze zachowany, choć grądowiejący, największy płat na południe od Opola. Wody zajmują14% terenu, łąki - 2%, tereny rolne - 9% powierzchni.
Ostoja ma istotne znaczenie dla ochrony charakterystycznego krajobrazu doliny Odry.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Opole – Racibórz do miejscowości Stradunia Mechnica gdzie trzeba skręcić na północ, w drogę lokalną do Zdzieszowic.
Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi (szczególnie obszarów chronionych) i sprzyjają rozwojowi ekoturystyki.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Zdzieszowicach.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą zmiany reżimu hydrologicznego Odry, w szczególności zanik zalewów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łęg Zdzieszowicki (600 ha; 1988) - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/
  • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole www.orot.pl
  • Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów www.namyslow.pl
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Prószków
  • Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Jednostki administracyjne:

• Zdzieszowice (krapkowicki, woj. opolskie)