Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Gałuszki w Chocianowie

Kod obszaru:

PLH020087

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

29,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży w strefie granicznej Równiny Chojnowskiej i Borów Dolnośląskich i jest w zarządzie Nadleśnictwa Chocianów. Gałuszki w Chocianowie obejmują dwa stawy odległe o około 150 m. Charakteryzują się one sezonowo uwarunkowaną oscylacją poziomów mezotroficznych wód, powodującą odsłanianie i zalewanie dna stawu. Daje to optymalne warunki dla rozwoju siedlisk 3130. Aktualnie 100% powierzchni zajętej przez siedlisko 3130 znajduje się w znakomitym stanie zachowania, zaś gałuszka porasta około 50% powierzchni obu stawów.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Gałuszki w Chocianowie znajdują się niedaleko miejscowości Borówki, Gromadka czy Różyniec. Z tej ostatniej, kierując się na zachód, dojedziemy do drogi krajowej nr 18, która jest zarazem autostradą. W Różyńcu znajduje się gospodarstwo agroturystyczne "Zielone Wzgórze". W pozostałych, wymienionych wcześniej miejscowościach, również powstały gospodarstwa agroturystyczne. W Borówkach- „Gajówka Głuszec”, zaś w Gromadce- „Chata pod Dębem” oraz gospodarstwo agroturystyczne Józefa Krzyśka.
Prawdziwym bogactwem omawianych terenów są lasy, a ich ozdobą kilkadziesiąt drzew uznanych za pomniki przyrody, objęte ochroną prawną. Jednym z bardziej imponujących okazów drzewostanu jest 350 - letni Dąb Ewy, usytuowany na obszarze wsi Modła.
Oprócz walorów przyrodniczych, gmina posiada bardzo ciekawą historię i kulturę, dlatego warto poznawać ją, uczestnicząc w cyklicznych imprezach, takich jak:
-Święto wrzosu , które rozpoczynane jest przez rajd rowerowy po drogach prowadzących przez leśne tereny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
-Dni Gromadki
-Spotkania Czterech Kultur

Zagrożenia:

Najważniejszym zagrożeniem byłoby zaniechanie gospodarki stawowej oraz zabiegi związane z intensyfikacją produkcji ryb bądź jej zaniechaniem. Inne to: zacienienie obrzeży zbiornika wraz z postępującym starzeniem się drzewostanów je porastających, dalsze pogłębienie deficytu wody.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• trzepla zielona - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu www.wroclaw.mos.gov.pl fax.: (71) 340-68-06, tel.: (71) 340-68-07
  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl tel.: (71) 340 62 73

Jednostki administracyjne:

• Gromadka (bolesławiecki, woj. dolnośląskie)