Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowy Janikowskie

Kod obszaru:

PLH020089

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

15,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar Dąbrowy Janikowskie stanowi część oddziału 132 Leśnictwa Janików w Nadleśnictwie Oława, w rejonie wsi Janików. Obszar ten ma wielkie znaczenie dla przetrwania Jelonka rogacza na Dolnym Śląsku. Poza tym, występuje tu rzadkie w tej części Niziny Śląskiej, zespół acidofilnej dąbrowy, który jest zarazem siedliskiem chronionych tu gatunków bezkręgowców.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest położony na północny zachód od miejscowości Janików, przez którą przebiega droga wojewódzka nr 396. Kierując się tą trasą, w kierunku zachodnim, dojedziemy do oddalonej o około 7 km Oławy. Przez miasto przechodzi także droga krajowa nr 94. Zaś na jego obrzeżach, drogi wojewódzkie nr 346 i 455. Oława posiada bogatą bazę noclegową i gastronomiczną.
Na terenie gminy Oława znajduje się wiele wspaniałych zabytków. Na szczególną uwagę zasługują zespoły pałacowe w Oleśnicy Małej i Jakubowicach, a także zabytkowe kościoły i krzyże pokutne. Do ewidencji zabytków wpisano aż 303 obiekty.
Aktywnej turystyce i wypoczynkowi sprzyjają rezerwaty przyrody: Zwierzyniec, Kanigóra, Grodziska Ryczyńskie i Leśna Woda, które charakteryzują się różnorodnością i bogactwem form przyrodniczych.

Zagrożenia:

Obszar jest zagrożony zmianą sposobu użytkowania i antropopresją.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl tel.: (71) 340 62 73

Jednostki administracyjne:

• Oława (oławski, woj. dolnośląskie)