Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przełom Lubrzanki

Kod obszaru:

PLH260037

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

272,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Jest to jedna z najpiękniejszych dolin w Górach Świętokrzyskich. Rzeka Lubrzanka nabiera tu charakteru górskiego potoku. Pomiędzy Radostową i południowo wschodnim grzbietem Klonówki tworzy przełom, rozdzielając Pasmo główne na pasmo Klonowskie i Masłowskie. Lubrzanka torując sobie drogę przez złom kwarcytów, nadaje stromym zboczom swoistego uroku wzbogaconego licznymi wąwozami ukrytymi w bujnej roślinności. Obszar obejmuje większy fragment doliny rzecznej z licznymi dopływami otoczone podmokłymi łąkami. Rzeka wypływa z północnych stoków Barczy w Paśmie Klonowskim. Płynie przez Dolinę Wilkowską. W pobliżu Marzysza uchodzi do Czarnej Nidy.

Malowniczy górski przełom rzeki Lubrzanki z dobrze zachowanym naturalnym korytem, stanowi jeden z najważniejszych w regionie obszarów występowania mięczaków: skójki gruboskorupowej, skójki malarskiej i szczeżui wielkiej. Koryto rzeczne zasiedlają również minogi strumieniowe i bardzo nielicznie - brzanki. Występują tu 3 siedliska przyrodnicze z I Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Największe powierzchnie zajmują dobrze wykształcone niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar ten położony jest w bliskim sąsiedztwie miasta Kielce, gdzie łatwo można dotrzeć autobusem, pociągiem lub samochodem. Tutaj też znajduje się bogata oferta miejsc noclegowych i lokali gastronomicznych. Dużą ilość miejsc noclegowych posiadają także gminy Górno i Masłów. Na ich terenie znajdują się schroniska młodzieżowe, pensjonaty, hotele, gospodarstwa agroturystyczne i kwatery prywatne.

Atrakcje turystyczne gminy Górno:

  • przez cały rok wycieczki w góry po oznakowanych szlakach (czerwony i niebieski)
  • latem - sztuczny zbiornik wodny w Cedzynie
  • zimą - wyciąg narciarski „Sabat” w Krajnie Zagórze
  • zabytkowy kościół p.w. św. Jacka Odrowąża z XVII w Leszczynach

Zagrożenia:

  • Zabudowa mieszkaniowa i rekreacyjna w pobliżu koryta (odprowadzanie ścieków)
  • Regulacja koryta rzeki, zabudowa hydrotechniczna (potencjalnie)

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny
• Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zimorodek - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• brzanka - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
• minóg ukraiński - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego http://rot.swietokrzyskie.travel/
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: sekretariat@kielce.uw.gov.pl, fax: (41) 34 35 343, tel.: (41) 34 35 340, WYDZIAŁ OCHRONY PRZYRODY I OBSZARÓW NATURA 2000 telefon: (41) 34 35 365

Informacje turystyczne:

Jednostki administracyjne:

• Masłów (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Górno (kielecki, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska