Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Dolnej Baryczy

Kod obszaru:

PLH020084

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3165,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje fragment pradoliny w okolicy miejscowości Góry z meandrująca Barycz i jej dopływami: Dziczek i Rów Śląski. W obszarze występują starorzecza. W wodach żyją cenne gatunki ryb - koza, piskorz, różanka, Z wodami związane są także ptaki ostoi – zimorodek zwyczajny, nurogęś oraz ssaki – bóbr europejski i wydra europejska.

Cenne łąki - siedlisko motyla modraszka nausitous i wielu ptaków zajmują 32%, a tereny rolne - 14% obszaru. Lasy zajmują 54% powierzchni, w tym lasy iglaste - 10%, liściaste - 24%, a mieszane 20% terenu. Na stromych zboczach pradoliny występują ciepłolubne dąbrowy (siedlisko róży francuskiej - gatunku z Czerwonej Księgi), na tarasie zalewowym - lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (rozległe łęgi jesionowe nad Rowem Śląskim) i nadrzeczne zarośla wierzbowe, a na siedliskach suchszych - grądy. Lasy ostoi są miejscem występowania rzadkiego gatunku chrząszcza - pachnica dębowa i miejscem lęgów znaczących populacji dzięciołów.

Dane zaktualizowane w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Szlichtyngowa - Rawicz, 22 km na wschód od Szlichtyngowej, do miejscowości Góra, a następnie do wybranych fragmentów ostoi.

W miejscowości Góra można zobaczyć:

 • Wieżę Głogowska - stanowiła część umocnień miejskich. Zbudowana w XV wieku pełniła rolę wieży obronnej przy bramie głogowskiej (stąd jej nazwa). Mieszkańcy często używali innej nazwy - wieża kawek- z uwagi na gnieżdżące się tam kawki. Na kondygnacji szóstej zaś zamontowano zegar miejski. Do połowy XVIII wieku strażnik miejski wybijał godziny na wieży uderzając młotkiem w dzwonek. Wspomniany zegar zamontowano w roku 1765. W murze wieży widoczne liczne strzelnice, świadczące o obronnym charakterze budowli. Pod wieżą znajduje się przejście wybite ku wygodzie pieszych, nakryte sklepieniem kolebkowym. Wieża bramy głogowskiej jest znaczącym elementem architektonicznym miasta. Okazjonalnie pełni funkcję miejsca wystaw i ekspozycji.
 • Mury obronne - mury obronne są pozostałością średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Pierwotnie było to obwarowanie drewniano - ziemne z palisadą. W wieku XV obwarowanie to zastąpiono murem ceglano-kamiennym o szerokości 2 łokci i wysokości do 12 łokci. Mury wzmocnione były wieżami strażniczymi (12-13).
 • Wieża Ciśnień - potężna, monumentalna budowla wolnostojąca u zbiegu ulicy Hirszwelda i Armii Polskiej. Nad wejściem dobrze zachowana płaskorzeźba w piaskowcu, przedstawiająca patronkę miasta św. Katarzynę Aleksandryjską. Na szczycie wieży chorągiewka z datą 1915. Mimo upływu lat wieża ciśnień doskonale spełnia zwoje zadanie, stabilizując ciśnienie wody w sieci miejskiej.
 • Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - kościół jest obiektem gotyckim o barokowym wnętrzu. Pierwotnie w tym miejscu stał kościółek, wzniesiony zaraz po lokacji miasta, (spłonął w roku 1457). Obecny pochodzi z przełomu XV/XVI wieku. Z początku XV w. zachowały się jedynie zachodnie przęsła budowli i dolne partie wież.
 • Kościół p.w. Bożego Ciała - położony w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Prowadzi do niego piękna aleja lipowa. Umiejscowiony jest w starej części cmentarza parafialnego, na wzniesieniu. Zbudowany z cegły, otynkowany, orientowany, salowy, nakryty dwuspadowym dachem. Jest to budowla późnogotycka, (XV/XVI wiek) wzniesiona na miejscu wcześniejszego obiektu sakralnego. We wnętrzu zachwyca intarsjowana ambona z 1571r. Obok świątyni znajdują się tzw. "święte schody", które od XVIII w. były celem pielgrzymek. ściany i sklepienia klatki schodowej mieszczącej święte schody pokrywają malowidła z wyobrażeniami ze Starego Testamentu nawiązującymi do życia Chrystusa.
 • Więzienie - dawna baszta obronna, jedna z wielu wchodzących w skład umocnień miejskich. Obecnie jest to budynek dwukondygnacyjny, pochodzący w swej dolnej części z XIV/XV wieku, piętro z wieku XVI. Do tego obiektu w roku 1890 dobudowano część ze szczytami schodkowymi, a wnętrze przebudowano. Pierwotnie budynek ten pełnił funkcję wieży strażniczej i spełniał funkcje usługowe w stosunku do zamku, usytuowanego poza nim, w kierunku południowo - wschodnim. Mieściła się tam zbrojownia, pomieszczenia dla strażników, a po przebudowaniu również cele dla więźniów - stąd obecna nazwa "więzienie".

Ponadto warto zobaczyć na terenie gminy:

 • Krzyż pokutny w Glince.
 • Kościół Parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Starej Górze.
 • Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Chróścinie.
 • Kościół parafialny p.w. św. Michała w Osetnie.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem jest zaprzestanie użytkowania kośno-pasterskiego łąk. Potencjalnie groźne jest: przesuszenie siedlisk w obszarze i jego sąsiedztwie, przekazywanie w ręce prywatne lasów i starorzeczy, intensyfikacja gospodarki leśnej, inwazja gatunków obcych, zapobieganie wezbraniom wód (łęgi i starorzecza).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łąka Trzęślicowa - rezerwat leśny
• Żurawie pierzowisko - rezerwat leśny
• Szczeć - rezerwat leśny
• Dolina Baryczy - rezerwat leśny
• Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• rybołów - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• barczatka kataks - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl
 • Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 • Urząd Miasta i Gminy Góra
 • Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
 • Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Polski Związek Wędkarski
 • PTPP "pro Natura", Wrocław
 • Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM, Poznań
 • Instytut Botaniki UJ, Kraków

Jednostki administracyjne:

• Góra (górowski, woj. dolnośląskie)