Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Bystrzycy Łomnickiej

Kod obszaru:

PLH020083

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

951,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje tarasy zalewowe i nadzalewowe oraz dolne i środkowe partie zboczy w środkowym i górnym odcinku doliny rzeki Bystrzycy (Bystrzycy Łomnickiej) oraz jej prawobrzeżnego dopływu - potoku Szklarnik. Rzeka wypływa z Gór Bystrzyckich i dolina często ma charakter doliny przełomowej. Płynie meandrując w naturalnym korycie, wśród kamienistych łach i głazowisk. Na tarasach zalewowych zachowały się łęgi olszowo-jesionowe Zbocza porastają naturalne buczyny i jaworzyny - lasy liściaste zajmują 4% powierzchni obszaru. Na wypłaszczeniach zboczy występują niewielkie torfowiska niskie, a w północnej części obszaru dość duże powierzchnie świerczyn na torfie. Lasy iglaste zajmują 48%, a lasy mieszane 16%. Wilgotne, bagienne oraz świeże łąki górskie zajmują 2% powierzchni, a tereny rolne - 19% obszaru. Flora obszaru ma charakter przejściowy między Sudetami Zachodnimi i Wschodnimi, niestety została w znacznym stopniu przekształcona. Zachowały sie tu jednak naturalne siedliska lasów liściastych oraz liczne stanowiska roślin górskich, w tym kilkudziesięciu zagrożonych. Występuje tu jedyne w Sudetach, znane aktualnie, stanowisko Buxbaumia viridis. Łącznie stwierdzono 11 rodzajów siedlisk przyrodniczych (6 nieleśnych i 5 leśnych) z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 3 priorytetowe), pokrywających łącznie około 20% powierzchni.

Stwierdzono tu występowanie 2 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 gatunki ptaków ujęte w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. Typowo górskie gatunki ptaków, tj. pluszcz (Cinclus cinclus) i pliszka górska (Motacilla cinerea) mają tu jedne z największych zagęszczeń w kraju.

Dane zaktualizowane w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd PKP do Bystrzycy Kłodzkiej. Dalej autobusem (np. do Kletna lub Miedzygórza). Istnieje wiele możliwości noclegu - kwatera agroturystyczna w Kletnie, pensjonaty w Kletnie i Bolesławowie, schroniska turystyczne - w Kletnie i pod Śnieżnikiem. Obszar bardzo atrakcyjny dla turystyki przyrodniczej - gatunki z flory karpackiej i sudeckiej - ponadto wiele miejsc widokowych z których rozpościera się panorama na pozostałe pasma górskie Kotliny Kłodzkiej.

W Kletnie szczególną atrakcją jest Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie To bez wątpienia najpiękniejsza jaskinia w Sudetach. Nazwę zawdzięcza niedźwiedziowi jaskiniowemu (ursus spalaeus), którego kości liczone w tysiącach zalegają w jej warstwach osadowych. Jaskinia odkryta została w 1966 roku podczas eksploatacji marmuru w zboczu góry o nazwie Stroma. Wieloletnie prace badawcze ujawniły, że jaskinia rozwija się na trzech poziomach o łącznej długości 2,7 km. Część z korytarzy wypełniona jest tzw. namuliskami, osadami z ogromną ilością kości zwierząt z okresu ostatniego zlodowacenia. Oprócz wymienionego już niedźwiedzia, znaleziono w nich szczątki jaskiniowego lwa, hieny, wilka i wielu innych zwierząt.

Najbliższe otoczenie jaskini jest objęte ścisłą ochroną. Rezerwat powstał dla ochrony występujących tu zjawisk krasowych oraz oraz specyficznej roślinności wapieniolubnej.

Wokół Kletna jest kilkadziesiąt kilometrów tras dla turystyki rowerowej o różnym stopniu trudności. Kilkanaście kilometrów tych tras jest specjalnie oznakowanych.

Ze względu na duże różnice wysokości zalecana turystyka piesza i ski-turowa. Wzdłuż całego Kletna wiedzie żółty szlak turystyczny, który przybył tu ze Stronia Śląskiego i prowadzi dalej wąską doliną ku największej górskiej kulminacji. Szczyt Śnieżnika, mający wysokość 1425 m n.p.m., stanowi centralną część masywu, od którego, jak ramiona-macki ośmiornicy, rozchodzą się kolejne pasma górskie. Między dwa z tych ramion wciśnięta jest właśnie dolina z wioską Kletno.

Z okolicznych miejscowości na uwagę zasługuje Bystrzyca Kłodzka w której jest Kościół parafialny św. Michała Archanioła wybudowany w stylu późnoromańskim, później przebudowany, dzisiaj łączy niemal wszystkie style architektoniczne.

Z Bystrzycy prowadzi ponadto wiele szlaków turystycznych:

 • zielony 75 (Bystrzyca Kłodzka -> Przełęcz Spalona przez Łysoń, wejście 3 h),
 • czerwony 171 (Międzygórze -> Hala Pod Śnieżnikiem przez Dolinę Wilczki, ok. 2 h),
 • niebieski 171 (Międzygórze -> Hala Pod Śnieżnikiem, pod Smerkowcem, ok. 2 h), niebieski 171 (Międzygórze -> pod Czarną Górę przez Przełęcz Puchaczówka, ok. 2 h),
 • żółty 171 (Międzygórze -> Igliczna przez Ogród Bajek, 1 h),
 • czerwony 172 (Międzygórze -> Igliczna przez Wodospad Wilczki, ok. 1 h),
 • zielony 172 (Międzygórze -> Igliczna przez zaporę, ok. 1 h),
 • zielony 172 (Igliczna -> Przełęcz Puchaczówka przez Czarna Górę, ok. 2 h),
 • niebieski 136 (Przełęcz Spalona -> Duszniki Zdrój Przez Biesiec, ok. 8 h),
 • czerwony 137 (Przełęcz Spalona -> Duszniki Zdrój przez Zieleniec, ok. 7 h),
 • czerwony 140 (Spalona -> Zieleniec przez Lasówkę, ok. 3ľ h),
 • żółty 145 (Bystrzyca Kłodzka -> Polanica Zdrój przez Pokrzywno, ok. 6 h),
 • niebieski 149 (Przełęcz Spalona -> Ruiny zamku Szczerba przez Jagodną, ok. 4 h),
 • zielony 172 (Międzygórze -> Smerkowiec -> Hala pod Śnieżnikiem, ok. 3 h),
 • czerwony 151 (Przełęcz Spalona -> Długopole Zdrój przez Ponikwę, ok. 2 h).

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: niewłaściwa gospodarka leśna (głównie intensyfikacja, wycinka lasów, naruszanie pokrywy gleby (zrywka drewna) niewłaściwa gospodarka wodna (melioracje) budowa elektrowni wodnej szczytowo-pompowej Wójtowice-Młoty prowadzona z przerwami od lat 70. XX w. (sztolnie, lokalna zmiana stosunków wodnych). Obecnie prace nie są prowadzone. Na występowanie gatunku bezlist okrywowy niekorzystny wpływ ma sąsiedztwo drogi leśnej - miejsca o naruszonej pokrywie gleby (zrywka drewna).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzmielojad - ptak
• sóweczka - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bezlist okrywkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Centrum Informacji Turystycznej, Biuro Związku Gmin Śnieżnickich, Mały Rynek 2/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel.: 74 811 37 31, tel./fax: 74 811 37 07, e-mail: it-bystrzycaklodzka@wp.pl, turystyka@bystrzycaklodzka.pl

Jednostki administracyjne:

• Bystrzyca Kłodzka (kłodzki, woj. dolnośląskie)