Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Bobru pod Trzebieniem

Kod obszaru:

PLH02_08

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1360,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Bóbr - cenne siedliska przyrodnicze zachowały się głównie w obszarze międzywala. Lasy iglaste zajmują 15% obszaru, tereny uprawne - 82% powierzchni, a wody - 3% terenu.
Na kilkunastu stanowiskach występuje tu bardzo cenna populacja bezkręgowców, szczególnie jelonka rogacza - stwierdzono 200-300 osobników. Stwierdzono również 8 stanowisk pachnicy dębowej oraz występowanie trzepli zielonej (pospolicie), modraszka nausithous i czerwończyka nieparka. Liczna jest populacja wydry. Obszar odgrywa kluczową rolę w województwie dla ochrony jedynej znanej populacji Luronium natans (poprzednio proponowanej do ochrony w ramach obszaru Żwirownia w Dolnej Olesznej).

Dane zaktualizowane w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar obejmuje dolinę rzeki Bóbr pomiędzy malowniczo położonymi na skarpie miejscowościami Golnice i Stara Oleszna. Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Wzdluz doliny rzeki Bobr prowadzi droga Boleslawiec - Szprotawa. Obszar lezy w odleglosci 10-20 km na polnoc od Boleslawca.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jego walory przyrodnicze zwiazane z lasami (Bory Dolnoslaskie) i dolina rzeki Bobr.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wedkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: W okolicy mozna zwiedzic zabytki Boleslawca: kosciol parafialny z XV wieku.
Turyści korzystają z pol namiotowych i oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Zagrozenie, występujące aktualnie poza obszarem, stanowia liczne żwirownie eksploatujace czwartorzędowe żwiry rzeczne.
Do najpoważniejszych zagrożeń obszaru należą: rozwój żwirowni, zaorywanie łąk kośnych, wycinka drzew i alei przydrożnych, usuwanie martwego drewna stojącego w obrębie lasów, prace regulacyjne w dolinie Bobru związane z ochroną przeciwpowodziową i budową małych elektrowni wodnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu www.wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Gromadka (bolesławiecki, woj. dolnośląskie)