Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bagna Lipickie

Kod obszaru:

pltmp582

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

548,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Bagna Lipickie to obszar umiejscowiony na Wysoczyźnie Goszczanowskiej - zatorfionej depresji, zagłębieniu powstałym wskutek wytopienia się wielkiej bryły lodu. Teren ten jest najistotniejszym przyrodniczo obszarem wodno- błotnym, znajdującym się pomiędzy doliną Baryczy a doliną Warty. Największą powierzchnię Bagien Lipickich stanowią zbiorowiska turzycowe z udziałem rzadkich gatunków roślin, mających niewiele stanowisk w Polsce i Europie. W południowo- zachodnim fragmencie ostoi wykryto stanowisko kłoci Cladium mariscus. Niska jakość gleb przyczyniła się do stosunkowo słabego rozwoju rolnictwa w tym rejonie i słabego zagęszczenia ludności.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar ten to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Polski, stanowiący mozaikę mokradeł, stawów, lasów, łąk. Położony jest częściowo w województwie wielkopolskim, częściowo w łódzkim. Do Bagien Lipickich najłatwiej dojechać kierując się w stronę Kalisza, a stamtąd około 40 km na północny wschód. Nocleg znajdziemy w oddalonym około 6 km Goszczanowie. Bogactwo pięknych krajobrazów zachęca do wybrania aktywnej formy wypoczynku poprzez piesze i rowerowe wycieczki.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest obniżanie poziomu wód związane z regulacją i pogłębianiem koryta rzeki Swędrni.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Centrum Informacji Turystycznej CIT tel./fax. 062 598 27 31 e-mail: citosir@poczta.onet.pl, www.citosir.kalisz.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu www.poznan.mos.gov.pl fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi tel. (042) 665 03 70; fax. (042) 665 03 71 www.lodz.mos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Kawęczyn (turecki, woj. wielkopolskie)
• Lisków (kaliski, woj. wielkopolskie)
• Goszczanów (sieradzki, woj. łódzkie)