Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Maskawy i Średzkiej Strugi

Kod obszaru:

pltmp531

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1193,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę rzeki Maskawy oraz jej dopływu Średzkiej Strugi. Ma ona szerokość 0,5- 1km, a jej dno zajmują głównie łąki, pastwiska i zbiorowiska szuwarowe. Na obszarze tym znajduje się kilkadziesiąt zarastających dołów potorfowych. Są one jedną z najważniejszych w Wielkopolsce ostoi kumaka nizinnego Bombina bombina. Występuje tu również kilkadziesiąt tysięcy osobników młodocianych ropuchy zielonej Bombina viridis. Dolina Maskawy i Średzkiej Strugi jest bardzo ważną w skali regionu ostoją gatunku tego płaza. W okolicach Szczodrzykowa i Kromolic poprzez spiętrzenie wód Średzkiej Strugi stworzono płytkie, silnie zarośnięte stawy. Jest z nich pobierana woda do nawadniania pól uprawnych, które są tu bardzo liczne.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dolina Maskawy i Średzkiej Strugi położona jest przy stolicy historyczno–geograficznego regionu, nazywanego Ziemią Średzką, Środzie Wielkopolskiej. Miasto to ma znakomite połączenie komunikacyjne z innymi miastami. Jeżeli zaś chodzi o bazę turystyczną Środy Wielkopolskiej, prezentuje się w postaci ponad 195 miejsc noclegowych stałych, w trzech hotelach i jednym zajeździe oraz 90 sezonowych w okresie wakacyjnym.
Zabytki w Środzie Wielkopolskiej:

  • rynek z zachowanym historycznym układem urbanistycznym (XIV - XX wiek) i ratusz z poł. XIX w.
  • późnogotycka kolegiata farna z lat ok. 1423-1428, przebudowana w końcu XV lub na początku XVI
  • neogotycka dzwonnica z roku 1869
  • kościół p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa z lat 1883-1888
  • mury nawy kościoła dominikanów z XV wieku
  • cmentarz rzymsko-katolicki (najstarszy nagrobek z 1792 roku) z kaplicą z 1913
  • wiele zabytkowych domów z XIX wieku
  • pierwszy w Polsce pomnik generała Jana Henryka Dąbrowskiego z 1997 r

Na trasie Środa Wielkopolska – Zaniemyśl kursuje ponad 100-letnia kolej wąskotorowa, jedna z ostatnich w Europie, która prowadzi ruch pociągów wyłącznie trakcją parową.
Ponadto jest to miejsce sprzyjające amatorom wycieczek rowerowych. Przez Środę wielkopolską przebiega Transwielkopolska Trasa Rowerowa o blisko 300 km długości.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia to deficyt wody, postępujący proces lądowienia dołów potorfowych, wypalanie i wydeptywanie roślinności oraz zanieczyszczenie wody.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bagna Średzkie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Środa Wielkopolska (średzki (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Kleszczewo (poznański, woj. wielkopolskie)
• Kórnik (poznański, woj. wielkopolskie)