Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowy Gubińskie

Kod obszaru:

PLH080069

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1534,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dobrze zachowany kompleks kwaśnych dąbrów i buczyn oraz torfowisk przejściowych i trzęsawisk. Lasy iglaste zajmują 62% powierzchni, lasy mieszane – 25%, a lasy liściaste – 8%. Uprawy rolne prowadzi się na 3% powierzchni.
Występują tu 3 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i jedno z najważniejszych na Ziemi Lubuskiej stanowisk jelonka rogacza oraz pachnicy dębowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Krosno Odrzańskie – Gubin do miejscowości Gubin. Dojazd do stacji Gubin koleją relacji Czerwieńsk – Gubin.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: w Gubinie warto zwiedzić kościół z XV wieku i ratusz.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Gubinie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: niewłaściwa gospodarka leśna i zmiana warunków wodnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dębowiec - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu

Jednostki administracyjne:

• Gubin (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)