Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bachus

Kod obszaru:

PLH060056

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

84,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar Bachus położony jest w prowincji Niżu Zachodniorosyjskiego, makroregionie Polesia Wołyńskiego, mezoregionie Pagórów Chełmskich. Pod względem administracyjnym położony jest na terenie gminy Sawin, powiat chełmski. Obejmuje rezerwat leśny Bachus (w oddziałach 73 b-h, 74 d, 88, 89), stanowiący fragment kompleksu leśnego. 99% obszaru zajmują lasy liściaste, pozostały 1% - siedliska rolnicze. Współczesna rzeźba terenu, na którym znajduje się obszar Bachus jest dość młoda i większość form ukształtowała się dopiero po recesji maksymalnego stadiału zlodowacenia Odry (środkowopolskiego). Głównymi jej elementami są formy pochodzenia lodowcowego (wysoczyzny i pagórki morenowe) i wodnolodowcowego (równiny sandrowe, terasy kemowe). Najstarszymi elementami rzeźby są równiny denudacyjne, rozwinięte na marglach i kredzie piszącej astrychtu. Na ich powierzchni licznie występują formy krasu powierzchniowego, reprezentujące tzw. typ krasu kredy piszącej. W granicach ostoi najbardziej widoczną formą krasu kresy piszącej są tzw. lejki krasowe - zagłębienia terenu o głębokości około 1 m, okresowo wypełnione wodą. W obrębie ostoi wyróżniono 6 podtypów gleb leśnych, ale ponad 80 % jej powierzchni zajmują gleby brunatne (wyługowane i bielicowane). Cały obszar jest pokryty wielogatunkowym i zróżnicowanym wiekowo lasem, ze zdecydowaną dominacją fazy starodrzewia. W piętrze drzew dominują dąb szypułkowy oraz brzoza brodawkowata, grab, olsza czarna i sosna pospolita. Mniej licznie występują również osika, jesion zwyczajny, lipa drobnolistna, jawor, klon zwyczajny, wiąz górski, oraz wiąz polny. Występuje tu również będący na granicy zasięgu dąb bezszypułkowy. W podszycie dominują leszczyna i kruszyna a w runie m.in.: zawilec gajowy, gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka wonna, turzyca orzęsiona, podagrycznik, kopytnik pospolity, szczyr trwały i szczawik zajęczy. Przedmiotem ochrony jest bardzo dobrze zachowany fragment grądu z drzewostanem w fazie starodrzewia w wieku około 200 lat, od wielu lat wyłączony z użytkowania leśnego. W obrębie obszaru występują także rzadkie formy krasu kredy piszącej tzw. lejki krasowe. Ponadto, jest to siedlisko chronionych gatunków zwierząt m.in.: orlik krzykliwy, muchołówki mała i białoszyja, dzięcioły czarny i średni oraz nocek Bechsteina.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Miejscowość Nowiny:
turystyka piesza: Ścieżka „BAGNO SEREBRYSKIE“ - przebiega przez rezerwat przyrody „Bagno Serebryskie“ położony w południowej części parku. Trasa ścieżki rozpoczyna się w miejscowości Nowiny w pobliżu Domu Pomocy Społecznej. Na trasie (przystanek 3) znajduje się wieża widokowa. Ścieżka umożliwia poznanie unikalnego w skali Europy ekosystemu torfowiska niskiego typu węglanowego. Trasa ścieżki kończy się w okolicach wsi Koza Gotówka.
Długość ścieżki – 4,5km. Czas przejścia – 2,5 godziny. Tutaj zaczyna się kolejna ścieżka przyrodnicza „Bagno Serebryskie”. Długość ścieżki (wersja krótsza) – 2 km. Długość ścieżki (wersja dłuższa) – 6 km. Czas przejścia – 3 godziny
turystyka piesza: Ścieżka „STAŃKÓW“ - ścieżka zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm w południowo-wschodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Długość trasy wynosi ok. 6 km, a przejście jej zajmuje ok. 3 godziny. Przygotowana jest także krótsza wersja ścieżki o długości 2 km. Ścieżka umożliwia poznanie ekosystemów: wodnego i leśnego oraz zasad prowadzenia gospodarki leśnej. Trasa ścieżki zaczyna się przy zbiorniku Stańków, biegnie obok zabytkowych leśniczówek i chałup oraz dawnej wyłuszczarni nasion poprzez lasy Nadleśnictwa Chełm do miejscowości Nowiny.
miejscowość Sawin:
turystyka piesza: Ścieżka „BACHUS“ - ścieżka zlokalizowana jest na terenie gminy Sawin w północno-zachodniej części parku przy rezerwacie przyrody „Bachus”. Początek ścieżki znajduje się w odległości około 3 km na północny zachód od centrum Sawina przy drodze asfaltowej prowadzącej w kierunku miejscowości Chutcze. Trasa ścieżki umożliwia poznanie różnorodnych siedlisk leśnych z interesującą fauną i florą. Długość ścieżki – 4,5km. Czas przejścia – 2,5 godziny.
Miejscowość Susiec:
Ośrodek wypoczynkowy, szkolenia: Roztocze. Ośrodek wypoczynkowy KPTW Natura-Tour. Sp.
Ośrodek jeździecki Sawin
Miejscowość Susiec: Lokalna Organizacja Turystyki Roztocze, Oddział PTTK w Zamościu
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

W chwili obecnej brak rzeczywistych zagrożeń dla przedmiotu ochrony. Potencjalnym zagrożeniem jest intensyfikacja użytkowania lasu (pozyskania drewna), w tym usuwanie drzew martwych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bachus - rezerwat leśny
• Chełmski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• orlik krzykliwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• nocek Bechsteina - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie http://www.lublin.rdos.gov.pl fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 31
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Powiat Chełm http://www.powiat.chelm.pl
  • Ośrodek wypoczynkowy KPTW Natura-Tour. Sp. z o.o. 22-672 Susiec, Polna 3 woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Susiec Tel/fax: 0 84 665 48 76
  • Ośrodek Jeździecko-Hodowlany "Żurawiejka" Katarzyna i Zbigniew Żurawicz, Bukowa Mała 45, 22-107 Sawin tel: 0889 609 260, e-mail: zurawiejka@interia.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze" ul. Królewska 1, 22-600 Tomaszów Lub. tel. 84-665-85-05 www.lot.roztocze.com, e-mail: biuro@lot.roztocze.com, it@lot.roztocze.com
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64, tel. fax. 084 638 56 87

Jednostki administracyjne:

• Sawin (chełmski, woj. lubelskie)