Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rudniańskie Modraszki - Kajasówka

Kod obszaru:

PLH120077

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

447,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 216-312 m n.p.m., średnio - 236 m n.p.m. Obejmuje fragment tektonicznego wzniesienia Garbu Tenczyńskiego, ze stromymi zboczami, zbudowanego z skalistych wapieni jury górnej.

Znacząca część obszaru jest uprawiana - pola oraz łąki i pastwiska. Siedliska łąkowe i zaroślowe (w tym murawy kserotermiczne na zboczach) pokrywają 26%, a lasy (głównie na szczycie wzniesienia) - 10% powierzchni terenu. Na świeżych i wilgotnych łąkach występują bardzo dobrze zachowane populacje motyli: Maculinea telesiu i M. nausithous, Lycaena helle. W rezerwacie Kajasówka (północna część obszaru) znajduje się stanowisko bardzo rzadkiego i zagrożonego wyginięciem na terenie Polski, motyla - Minois dryas.

Obszar pełni istotną rolę jako element sieci obszarów chroniących biotopy cennych gatunków motyli.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Czernichów jest malowniczo położoną gminą nad brzegiem Wisły, wśród wapiennych wzgórz i porośniętych lasem pagórków. Teren gminy obejmuje dwa jurajskie parki krajobrazowe: Rudniański i Bielańsko - Tyniecki. Na terenie gminy położony jest rezerwat przyrody nieożywionej "Kajasówka" będący przykładem stepowienia krajobrazu. Rezerwat Przyrody Nieożywionej "Kajasówka" w Przegini Duchownej jest klasycznym przykładem zrębu, który jest wyjątkowo wąski i dzieli dwa rozpadliska tektoniczne: rów Rybnej i zapadlisko Cholerzyn - Półwieś. Pokrywa go roślinność kserotermiczna. "Kajasówka" jest rezerwatem ścisłym, o powierzchni 11,83 ha. W jej obrębie znajduje się ścieżka dydaktyczno - turystyczna o tematyce geologiczno - geomorfologicznej. Obok rezerwatu przebiegają szlaki turystyczne.

Na terenach gminy znajduje się także wiele cennych i wartych obejrzenia zabytków: zespoły i obiekty architektury sakralnej (np. Zespół Kościelno - Plebański (pierw. Poł. XIX wiek) w Rybnej), założenia dworsko-parkowe (np. Zespół Dworsko - Parkowy w Czernichowie) i folwarczne, zespoły tradycyjnego budownictwa wiejskiego, przemysłu wiejskiego, zabytkowe cmentarze, archeologiczne obiekty nieruchome.

Zagrożenia:

Do najważniejszych zagrożeń obszaru należą:

  • zaprzestanie użytkowania łąk świeżych, w konsekwencji ich zarastanie trzciną i nawłocią
  • brak właściwego użytkownia muraw kserotermicznych powodujący wkraczanie zarośli tarniny oraz lasu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Tenczyński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Rudniański Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Kajasówka - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Czernichów (krakowski, woj. małopolskie)