Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jeziora Uściwierskie

Kod obszaru:

PLH060009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2065,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 2797,9 ha.

Opis przyrodniczy:

Jeziora Uściwierskie położone są w rejonie administracyjnym Lublina i Białej Podlaskiej, na Polesiu Zachodnim. Obszar ten charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Wyróżnia się naturalnością środowiska oraz bogactwem unikalnej fauny i flory. Zespół Jezior Uściwierskich składa się z 8 płytkich jezior o charakterze eutroficznym, oraz torfowisk niskich i przejściowych otaczających jeziora, a także z niewielkich wzniesień użytkowanych rolniczo. Na pozostałej części terenu występują bagna, łąki i lasy liściaste. Jeziora położone są w górnej części zlewni rzeki Piwonii, częściowo na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. Obszar położony jest na terenie rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, w bliskim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego i Krajobrazowego. W większości obszar nie jest chroniony. Jest to teren zróżnicowany biologicznie. Występuje tu 10 rodzajów siedlisk z I Dyrektywy Siedliskowej, m.in. starorzecza, łąki trzęślicowe, łąki użytkowane ekstensywnie, bory i lasy bagienne, a obszarem o wyjątkowej wartości przyrodniczej są torfowiska Występuje tu wiele (do 30) gatunków ptaków chronionych na mocy dyrektywy ptasiej, m.in. żurawie. Ponadto spotkać tu można inne chronione w Europie gatunki zwierząt - bobra i wydrę, należącą do gryzoni smożkę, kumaka nizinnego, ryby - kozę , piskorza, różankę i strzeblę błotną oraz motyle - czerwończyka nieparka, modraszka teleiusa i modraszka nausitousa. Jest to ostoja dla ponad 900 gatunków roślin naczyniowych m.in. brzozy niskiej, w tym rzadkich i chronionych w Polsce gatunków.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ludwin:
Bieg o uśmiech wiosny, gospodarstwa agroturystyczne w sąsiedztwie jezior, turystyka krajoznawcza: jezioro Piaseczno, Jezioro Łukcze, Jezioro Rogóźno, Jezioro Bikcze, Jezioro Krzczeń, Jezioro Zagłębocze, Jezior Brzeziczno. Wędkarstwo: jezioro Rogóźno. Kąpiele i sporty wodne: jeziora Piaseczno, Łukcze, Zagłębocze. Do zabytków należy budynek Urzędu Gminy oraz dwór i spichlerz. Turystyka na terenach rekreacyjnych wokół jezior. Trasy rowerowe w okolicy jeziora Piaseczno. Trasa rowerowa „Czapli”, „Bociana”, „Żurawia”, „Żółwia”. Liczne ośrodki wypoczynkowe
Ludwin: Punkt Informacji Turystycznej w Łęcznej
Urszulin:
Około 2 km na wschód od skrzyżowania w centrum Urszulina w kierunku Andrzejowa (dalej szosa prowadzi do Hańska) znajduje się na Guzie Andrzejowa średniowieczne grodzisko. Historycy sądzą, że jest to jeden z najdalej na północ wysuniętych Grodów Czerwieńskich. Grodzisko ma zachowaną fosę i częściowo wały obronne. Zajazd "Jakol" w Urszulinie.
Jeziora Uściwierskie dają możliwość odpoczynku wśród malowniczego krajobrazu oraz piękna nieskażonej i dziewiczej przyrody. Najbardziej dogodny dojazd to PKS, który dociera do większości pobliskich miejscowości. Na miejscu na turystów czeka tu rozbudowana baza noclegowa, pensjonaty, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne. W licznych pobliskich rezerwatach przyrody oraz w Parkach Krajobrazowych i Narodowych wytyczone są piesze szlaki turystyczne, trasy rowerowe, ścieżki przyrodniczo dydaktyczne. Przygotowane są także parkingi, zadaszenia i miejsca na ognisko. Urszulin to centrum usługowo-handlowe i kulturalne gminy. W okresie letnim odbywają się tu coroczne imprezy okolicznościowe i sportowe, takie jak: "Biegi Ekologiczne" z udziałem licznych gości z kraju i zagranicy w czerwcu, oraz "Dni Urszulina - impreza o zasięgu regionalnym. Można także skorzystać z oferty kilku pobliskich stałych imprez: Ludwiński Bieg Wiosny organizowany w czerwcu, oraz okręgowe zawody jeździeckie w Kaniwoli w lipcu. Dla zainteresowanych kulturą i sztuką Polesia do zwiedzania liczne muzea, lokalna izba pamięci w Zezulinie oraz zabytki: cerkiew pod wezwaniem św .Mikołaja w miejscowości Dratów, dworek w Ludwinie z 1884r., oraz spichlerz z 1888r., a także Zespół Parkowo-Dworkowy w Kaniwoli. Przez najbardziej atrakcyjne miejsca gminy Cyców przebiegają dwa szlaki turystyczne: niebieski i zielony. Godne obejrzenia są również dawny zespół dworski i pozostałości zespołu folwarcznego, dawna cerkiew pounicka p.w. św. Michała Archanioła, zbudowana w latach 1860 - 1870, cmentarz ewangelicki, prawosławny oraz cmentarz wojskowy. Informacja turystyczna: Urząd Gminy Ludwin telefony: 0 -8175-70-901 Urząd Gminy Urszulin tel. (082)571-30-01 w.26 Lubelski ośrodek informacji 0-81 532-44-12 Dyrekcja Poleskich Parków Krajobrazowego i Narodowego.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem występującym na tych terenach są melioracje powodujące odwadnianie torfowisk i łąk, które są ostatnimi w Polsce i nielicznymi w Europie tego typu formacjami. Zaliczane są do najcenniejszych, najmniej przekształconych ekosystemów w skali kontynentalnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - park krajobrazowy
• Polesie Zachodnie - rezerwat biosfery UNESCO MAB

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• sowa błotna - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Zespół Lubelskich PK w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. Chmielna 10; RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (0-81) 532-70-31. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Urząd Gminy w Urszulinie ul. Kwiatowa 35 Urszulin 22-234 urszulin_g_s@woi.lublin.pl tel. 0-82 571-30-24 fax. 0-82 571-30-01 - Punkt Informacji Turystycznej w Łęcznej al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna tel. (0-81) 752-11-82, e-mail: turystyka@powiatleczynski.pl

Jednostki administracyjne:

• Cyców (łęczyński, woj. lubelskie)
• Ludwin (łęczyński, woj. lubelskie)
• Puchaczów (łęczyński, woj. lubelskie)
• Urszulin (włodawski, woj. lubelskie)