Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Trzcińskie Mokradła

Kod obszaru:

PLH020105

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

75,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje niewielkie torfowisko przejściowe na granitowym podłożu, jedyne zachowane w obrębie sudeckich kotlin śródgórskich. Ostoję otaczają niewysokie wzgórza. Lasy mieszane zajmują 57% obszaru, a tereny rolne 43%.
W obszarze stwierdzono występowanie borów na torfie - siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i cennych torfowisk.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej. Jest on przecięty istniejąca od połowy XIX linią kolejową Wrocław - Jelenia Góra, ktora to mozna tam dojechac, wysiadajac na stacji Janowice Wielkie. Większa część kompleksu znajduje się po północnej stronie torów. Obszar jest rownie łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Swidnica - Jelenia Gora do miejscowosci Radomierz, gdzie trzeba skręcić na południe do miejscowości Janowice i ponownie skrecic na zachod, wzdluz doliny Bobru, drogą lokalną do miejscowości Trzcinsko.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wedkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: W Janowicach mozna zwiedzic dawny dwor rodu Schaffgotschow, a w okolicy Janowic ruiny zamku Bolczow z XIV wieku.
Turyści korzystają z osrodkow wypoczynkowych w Janowicach i innych gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Torfowiska położone w kotlinach sudeckich nie zachowały się ze względu na średniowieczne osadnictwo i użytkowanie rolnicze. Do najpoważniejszych zagrożeń należą: postępujące osuszanie terenu związane z częściowo czynnymi rowami odwadniającymi, linia kolejowa

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rudawski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Klub Przyrodników
  • WZS woj. Dolnośląskiego
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu www.wroclaw.rdos.gov.pl Oddział Jelenia Góra
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
  • Nadleśnictwo "Śnieżka" w Kowarach

Jednostki administracyjne:

• Janowice Wielkie (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)