Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Święte Ługi

Kod obszaru:

PLH100036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

151,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Kompleks torfowisk wysokich w pobliżu miejscowości Lubiec w powiecie bełchatowskim. Powierzchnia lustra wody zajmuje ok. 35% obszaru. Otoczony głownie borami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lasami bagiennymi. Obszar położony w dolinie rzeki Pilsi. Święte Ługi to jedna z najcenniejszych pozostałości niegdyś bardzo rozległych powierzchni torfowisk Kotliny Szczercowskiej. Po uruchomieniu odkrywki Bełchatów Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, na skutek silnego drenażu kopalni, obszary torfowisk w bardzo szybkim tempie zaniknęły. Święte Ługi są więc swoistym reliktem przyrodniczym regionu, doskonałym obiektem badań naukowych jak i poligonem dydaktycznym.
Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych zadań w ochronie polskiej przyrody, dlatego też Święte Ługi objęto ochroną w postaci tzw. użytku ekologicznego.
Dość rozległa powierzchnia otwartego lustra wody oraz bogata roślinność przybrzeżna jest cenną ostoją zwierząt - zwłaszcza płazów i ptactwa wodno-błotnego. Występuje tu silna populacja m.in. kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do Świętych Ługów poza transportem samochodowym można dotrzeć autobusem. Najbliższa stacja znajduje się 6 km na południe, w miejscowości Szczerców, 20 km od Bełchatowa. Również w Szczercowie istnieje możliwość noclegu w gospodarstwie agroturystycznym - ośrodku wypoczynkowym „Ania” (62 miejsca noclegowe z łazienkami i aneksami kuchennymi). Poza tym w oddalonej o ok. 10 km miejscowości Kluki nocleg i usługi gastronomiczne oferują 2 hotele: Przysiółek Kresy oraz Turmot a także Gospodarstwo Agroturystyczne Kardynał.
Kompleks Święte Ługi to doskonały obiekt dydaktyczny. Wyznaczona tu ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa, prowadząca wokół północnego zbiornika Świętych Ługów ma na celu przybliżenie tego ekosystemu jako siedliska cennej flory i fauny, a przy okazji - świadka tragicznych wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej. Ścieżkę o długości 3.5 km wyposażono w wieżę i pomosty widokowe, wiatę z miejscem na ognisko oraz 2 miejsca postojowe wyposażone w ławki. Na trasie ścieżki umieszczonych jest 20 tablic edukacyjnych. Przebieg tej około dwugodzinnej trasy wyznaczają czerwone strzałkami. W sąsiedztwie ścieżki znajduje się stary cmentarz ewangelicko-reformowany oraz zabytkowy park podworski, gdzie znajduje się wiata i miejsce na ognisko. Od początku ścieżki do cmentarza, jak również do wiaty jest około 2 km.
Święte Ługi stanowią jedno z najciekawszych pod względem przyrodniczym miejsc Szczercowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren ten stanowi cenną ostoję wielu gatunków ptactwa wodnego-błotnego (bocian czarny, bielik, błotniak stawowy, żuraw i rybitwa czarna), co podnosi atrakcyjność terenu w oczach obserwatorów ptaków.
Najbliższy punkt informacji turystycznej działa w Urzędzie Miasta Bełchatów. Punkt udziela informacji o bazie noclegowej, gastronomicznej, handlowej, usługowej, zasobach kulturowych i przyrodniczych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Bełchatów i okolicy.

Zagrożenia:

Melioracje, naturalne obniżanie poziomu wód gruntowych, obniżenie wód gruntowych spowodowane powiększaniem się leja depresyjnego odkrywki Szczerców, Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, eksploatacja torfu, nadmierna penetracja, hodowla ryb.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Szczercowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66
  • Lokalna Organizacja Turystyczna w Bełchatowie, www.lotbelchatow.pl, wotreba@lotbelchatow.pl, tel: (0 44) 733 51 35

Jednostki administracyjne:

• Szczerców (bełchatowski, woj. łódzkie)