Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Słone Łąki w Pełczyskach

Kod obszaru:

PLH100029

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

35 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment gruntów wsi Pełczyska, położonych na wschód od tej miejscowości, w kierunku Ozorkowa. Składa się na niego mozaika łąk oraz pól uprawnych. Wśród nich znajdują sie niewielkie obszarowo solniska.
„Słone Łąki w Pełczyskach” są trzecim w środkowej Polsce obszarem, na którym zachowały się zbiorowiska typowe dla śródlądowych solnisk z rzędu Glauco-Puccinellietalia. Solniska w miejscowości Pełczyska są jedynym w regionie łódzkim obszarem, na którym zachowały się zbiorowiska typowe dla słonych łąk w stanie zbliżonym do tego, w jakim znajdowały się na tym obszarze kilkudziesiąt lat temu. Na charakteryzowanym terenie odnotowano fitocenozy zespołów: Puccinellio-Spergularietum salinae, Triglochino-Glaucetum maritimae, Scirpetum maritimi i Potentillo-Festucetum arundinaceae.
Pomiędzy roślinnością słonolubną i innymi komponentami ekosystemu (owady, grzyby) tworzą się specyficzne powiązania troficzne i rozwojowe. Jest to również miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków.
Wartość użytkowa siedliska jest relatywnie mniejsza. Użytkowane jest jako pastwisko lub łąka kośna.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Z Łodzi, Kutna, Koła czy Zgierza można dojechać autobusem do Ozorkowa, oddalonym ok. 8 km od omawianego obszaru. W miejscowości tej znajduje się również stacja PKP, zatrzymują się tu pociągi relacji Kutno Zgierz. Bazę noclegową stanowią kwatery prywatne i hotelik w Ozorkowie.
Okolice stwarzają wspaniałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Przez Ozorków przebiegają dwa szlaki piesze: powstania 1863r. i walk 1939 r. W okolicy można również pobrać lekcję nauki jazdy konnej. W Solcy Wielkiej (tuż obok Pełczysk) należy zobaczyć cmentarz wojskowy, gdzie pochowani są żołnierze polscy polegli podczas II Wojny Światowej, kościół w stylu romańsko-gotyckim i drewniany wiatrak. Warto zwiedzić park wiejski w Tkaczewie o powierzchni 3,21 ha. o typowym założeniu parkowym i bezcennych walorach florystycznych. Wśród obiektów zabytkowych na terenie Ozorkowa szczególną wartość reprezentuje kościoł rzymskokatolicki p.w. św. Józefa (1668) oraz zespół kościoła ewangelicko - augsburskiego p.w. Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa, wzniesiony w 1842 r. w stylu klasycystycznym. Cechy klasycyzmu nosi również kompleks pałacowo - fabryczny Schlösserow zbudowany w pierwszej połowie XIX w. oraz pałac Schlösserow przy ul. Łęczyckiej, zbudowany w drugiej połowie tego stulecia. Interesujące są również stare kamieniczki mieszczańskie przy rynku Starego Miasta oraz parterowe domy, najczęściej drewniane, zbudowanych w XIX wieku przez sukienników.
Najbliższe centrum informacji turystycznej znajduje się w Łęczycy.

Zagrożenia:

Na terenie „Słonych Łąk w Pełczyskach” obserwuje się trzy niepokojące zjawiska wpływające na roślinność halofilną:

  • zmiana form użytkowania - obserwuje się wkraczanie pól uprawnych na tereny, które dotychczas użytkowane były jako użytki zielone.
  • wzrost intensywności użytkowania łąk poprzez przeorywanie i obsiewanie ich mieszankami traw.
  • zaśmiecanie terenu, na którym występuje roślinność słonolubna.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35, fax. (0 42) 664 21 66
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, www.leczyca.pl, lotleczyca@op.pl, tel. (0-24) 721 89 65

Jednostki administracyjne:

• Ozorków (zgierski, woj. łódzkie)