Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bory Bagienne nad Bukową

Kod obszaru:

PLH180048

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

532,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 195-205 m n.p.m. i obejmuje cenne przyrodniczo lasy bagienne w mozaice krajobrazowej z terenami otwartymi. W podłożu znajdują się piaski, a w bezodpływowych zagłębieniach torfy. Torfowiska przejściowe, bagna, roślinność na brzegach wód zajmuje 5% powierzchni. W południowo-wschodniej części obszaru występują ekstensywnie użytkowane łąki. Siedliska łąkowe i zaroślowe łącznie występują na 16% terenu.

Lasy iglaste zajmują 49% powierzchni obszaru, lasy liściaste - 13%, lasy mieszane - 17%.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar nie jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży w południowo-środkowej części Równiny Biłgorajskiej (Kotlina Sandomierska), ok. 20 km na południe od Janowa Lubelskiego w pobliżu miejscowości Huta Podgórna, Szeliga, Deputaty. Można tam dojechać samochodem drogami prowadzącymi przez las lub skręcając z drogi Janów Lubelski – Biłgoraj na zachód, w drogę lokalną w miejscowości Korytków. Można także dojechać również komunikacją PKS z Stalowej Woli, Janowa Lubelskiego, Niska. We wszystkich wymienionych miastach (z wyjątkiem Janowa Lubelskiego) znajdują się stacje PKP. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Hotele można wynająć również we Frampolu i Biłgoraju. W gminie Jarocin znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Podstawowym walorem ostoi jest przyroda bagiennych siedlisk o charakterze puszczańskim. Rozwinęły się tu formy turystyki związane z dużym kompleksem leśnym: piesza i rowerowa (na terenie gmin: Księżpol, Biszcza, Potok Górny, Harasiuki i Krzeszów w powiatach biłgorajskim i niżańskim wyznaczono trasę rowerową Zaborszczyzny), konna, zbieranie płodów leśnych, myślistwo.

Turystyka krajoznawcza: w Janowie Lubelskim można zwiedzić sanktuarium Maryjne z XVIII wieku, w bliskim sąsiedztwie obszaru znajduje się Park Krajobrazowy Lasy Janowskie.

Zagrożenia:

Opisywany obszar należy do stosunkowo niezagrożonych. Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • melioracje prowadzące do przesuszania i odwadniania obszarów bagiennych,
  • zarastanie torfowisk i łąk,
  • zarzucenie koszenia łąk.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wilk * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin, tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01, e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel. (17) 785 00 44, fax (17) 852 11 09, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Informacji turystycznej udzielą:

  • Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji – Jarocin
  • Punkt Informacji Turystycznej (IT), Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 59, tel.: (15) 871 75 75
  • Zarząd Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie", Ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 , 23-300 Janów Lubelski, Tel. (015) 87 21 374

Jednostki administracyjne:

• Harasiuki (niżański, woj. podkarpackie)
• Jarocin (niżański, woj. podkarpackie)