Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pawłów

Kod obszaru:

PLH060065

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

871 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 200-276 m n.p.m. i obejmuje w 4 enklawach: eksploatowane torfowiska leżące w pobliżu Pawłowa (w dolinie cieku Dorohuckiego i jego dopływów) i Krowicy, fragmenty lasów znajdujących się w pobliżu Pawłowa oraz kompleks stawów w miejscowości Kanie. Wykształciły się tu cenne zbiorowiska wodne, szuwarowe, łąkowe, torfowiskowe oraz zaroślowe i leśne – olsy. Występują tu rzadkie i chronione prawnie gatunki roślin np. starodub łąkowy, obuwik pospolity, lipiennik Loesela, turzyca Davalla, kukułka krwista i D. majalis, kruszczyk błotny, pełnik europejski, ciemiężyca zielona, goździk pyszny, kosaciec syberyjski, grzybienie białe.

Celem ochrony obszaru jest ochrona siedlisk występujących tu cennych gatunków zwierząt i roślin, a przede wszystkim zachowanie silnej populacji żółwia błotnego i uzupełnienie reprezentacji strzebli przekopowej. Na obszarze zidentyfikowano 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu także 3 gatunki roślin i 13 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków. Odnotowano na tym terenie gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Pagórach Chełmskich na północny - zachód od Rejowca Fabrycznego. Jest dość dobrze dostępny: do poszczególnych enklaw można dojechać skręcając na południe z drogi Piaski – Chełm np. w miejscowościach Chojno, Anusin, Marynin. Turyści korzystają z bazy noclegowo gastronomicznej w Pawłowie.

Głównym walorem obszaru jest przyroda dużego kompleksu leśnego i kompleksu łąk i stawów. Rozwinęły się tu różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wypoczynkowa - zbieranie płodów leśnych, myślistwo. Wyznaczono ścieżkę dydaktyczną „Kotlina Pawłowa”.

Turystyka krajoznawcza – pierwsze wzmianki o Pawłowie sięgają XIV wieku i ma bogate tradycje, w szczególności Pawłów od wieków związany jest z garncarstwem i bednarstwem. Atrakcją jest zwiedzanie Izby Garncarskiej i Bednarskiej. Corocznie w czerwcu przy okazji Pawłowskiego Jarmarku odbywają się Powiatowe Konkursy Garncarskie i Pawłowskie Spotkania z "Ginącymi Zawodami". Pozostałe obiekty zabytkowe, m.in.: w Kaniem grodzisko zwane "Dworzysko", "Szwedzkie Okopy nr rej. A/180", oraz zespół północno-parkowy z XIX w., nr. rej. zabytków CHA/2008.

Biegnie tędy szlak czerwony turystyczny: od Aleksandrii Krzywowolskiej przez Pawłów, Krasne, Zalesie Kańskie, Kanie - Wólkę Kańską do kanału Wieprz-Krzna.

Zagrożenia:

Dużym zagrożeniem dla siedlisk występujących na tym obszarze jest sukcesja drzew i krzewów, zalesianie, brak koszenia, a także eksploatacja torfu i zamiana istniejących potorfii na zbiorniki retencyjne i stawy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad
• piskorz - ryba
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• derkacz - ptak
• wydra - ssak
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• strzebla błotna * - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy
• lipiennik Loesela
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312

Informacji turystycznej udzielą:

  • OW PTTK Chełm www.ow_chelm.pttk.pl/
  • PTTK Zamość www.zamosc.pttk.pl
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 lubelskie, Tel.: 81 5324412, Fax: (81) 4423556
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 81-532-49-42 fax. 81-532-37-58 e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/

Jednostki administracyjne:

• Rejowiec Fabryczny (chełmski, woj. lubelskie)