Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoje nietoperzy okolic Bukowca (dawniej Diable Skały)

Kod obszaru:

PLH120020

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

586,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony na Pogórzu Rożnowskim zbudowanym ze skał fliszu karpackiego - naprzemiennie występujących warstw łupków i piaskowców. Charakterystycznym zjawiskiem są tu osuwiska. Na zboczach Bukowca (503 m n.p.m.) znajduje się szczelinowa jaskinia Diabla Dziura (365 m długości i 42,5 m głębokości). Dominują gleby brunatne. Lasy iglaste zajmują 21% powierzchni terenu, lasy mieszane 46%, a siedliska rolnicze 31%. Obszar obejmuje cztery enklawy ze stanowiskami rozrodczymi, zimowiskami i żerowiskami kolonii nietoperzy podkowca małego i nocka dużego:

 • strych i wieża kościoła w Bobowej - stanowisko rozrodcze nocka dużego i podkowca małego,
 • strych kościoła w Bruśniku - kolonia rozrodcza podkowca małego,
 • strych kościoła w Bukowcu - kolonia rozrodcza podkowca małego oraz nieudostępniona do zwiedzania szczelinowa Jaskinia Diabla Dziura w Bukowcu - zimowisko podkowca małego,
 • strych kościoła w Paleśnicy - kolonia rozrodcza podkowca małego.

Jest to jeden z trzech obszarów kluczowych dla ochrony podkowca małego w Polsce. Kolonia rozrodcza nocka dużego (gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej) liczy ok. 90 osobników. Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 4 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd do Nowego Sącza lub Tarnowa autobusem lub pociągiem. Stamtąd komunikacją lokalną na teren ostoi. Baza noclegowa i gastronomiczna na tym terenie jest rozbudowana i zróżnicowana ze względu na duży ruch turystyczny. Znajdują się tu pola namiotowe, liczne gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy.

Gmina Bobowa leży w dolinie rzeki Biała, pomiędzy Nowym Sączem a Tarnowem. Samo miasto Bobowa istniało być może już w pierwszej połowie XIII wieku, co można wywnioskować na podstawie pośrednich źródeł historycznych. Wiadomo na pewno, że w okresie przedpiastowskim w Wilczyskach i Jeżowie istniały grody. Najazd tatarski w 1240 roku kompletnie zniszczył dobrze rozwijające się miejscowości.

Dzisiejsza Bobowa słynie z koronki klockowej. Koronkarstwo rozwinęło się w Bobowej juz na przełomie XVIII i XIX wieku, jako sposób na walkę z bezrobociem na wsi. Koronki bobowskie szybko stały się bardzo popularne i poszukiwane, i to do tego stopnia, że juz w 1899 roku w Bobowej powołano do życia Krajową Szkołę Koronkarstwa.

Gmina Gródek nad Dunajcem leży kilkanaście kilometrów od Nowego Sącza. Przez tereny gminy Gródek nad Dunajcem przebiegają trzy szlaki: czerwony, niebieski i żółty. Warto zobaczyć:

 • kościoły drewniane w Podolu (początek XVI wieku) i Przydonicy (1527 r.) oraz murowane w Zbyszycach (1440 r.) i Tropiu
 • beluard warowni Hetmana Tarnowskiego z XVII i XVIII wieku w Rożnowie
 • ruiny zamku Rożenów z XIV wieku
 • klasycystyczny dwór z XIX wieku w Rożnowie.

Malowniczo położona Gmina Ciężkowice na granicy Pogórza Ciężkowickiego i Pogórza Rożnowskiego, w odległości 32 km na południe od Tarnowa, od dawna znana jest jako region turystyczny. Największym uznaniem wśród turystów cieszy się Rezerwat Przyrody Nieożywionej „Skamieniałe Miasto”. Położony jest ok. 700 m na południe od centrum Ciężkowic, na stokach wzniesienia Skała (367 m n.p.m.). Warto też odwiedzić:

 • Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach,
 • w sołectwie Kąśna Dolna w zabytkowym parku znajduje się jedyna zachowana w Polsce jak i na świecie posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego,
 • Muzeum „Grociarnia” w Jastrzębi.

Szlaki turystyki pieszej w gminie Ciężkowice:

 • Szlak Niepodległości im. J. I. Paderewskiego- niebieski: Przebieg: Tuchów - Brzanka - rezerwat „Skamieniałe Miasto” - Kąśna Dolna - Bruśnik - Bukowiec - Żebraczka - Przydonica - Dział - Bartkowa.
 • Szlak żółty Przebieg: Tarnów (Góra Św. Marcina) - Piotrkowice - Pleśna - Wał- Siemiechów - Brzozowa - Sucha Góra - Jastrzębia - Jamna - Bartkowa.
 • Szlak żółty Przebieg: Pławna (PKP) - Bruśnik.
 • Szlak czarny Przebieg: Bogoniowice (stacja PKP) - Ciężkowice (rezerwat „Skamieniałe Miasto”).

Na terenie Gminy Ciężkowice znajduje się także łącznie 74 km tras rowerowych o średnim stopniu trudności, większość tras poprowadzona jest drogami szutrowymi. Trasy zaprojektowane zostały jako pętle co znacznie ułatwia organizację wycieczek. Wspaniałe widoki, ostre zjazdy i niezwykłe atrakcje po drodze na pewno zaspokoją nawet najwybredniejsze gusta.

 • Trasa nr 1 "Widokowa pętla" kolor zielony
 • Trasa nr 2 "Przez rezerwat" kolor niebieski
 • Trasa nr 3 "Do źródeł Rakutowej" kolor czerwony

Zagrożenia:

Wszystkie stanowiska letnich kolonii nietoperzy znajdują się na strychach budynków i ich zachowanie zależy wyłącznie od dobrej woli właścicieli i użytkowników tych obiektów. Zagrożenia dla istnienia stanowisk związane są zarówno z wykorzystywaniem samych budynków, jak i ich otoczenia. Do najważniejszych zagrożeń należą:

 • prace remontowe wykonywane w nieodpowiednich terminach i z wykorzystaniem niebezpiecznych dla ssaków środków konserwacji drewna,
 • uszczelnianie budynków i zamykanie otworów wlotowych niezbędnych dla nietoperzy,
 • wycinanie drzew i krzewów w otoczeniu schronień nietoperzy, na trasach przelotu oraz żerowiskach,
 • iluminacja budynków, będących schronieniami nietoperzy, poprzez instalację reflektorów.

Potencjalnym zagrożeniem jest też słabe rozpoznane tego terenu pod kątem miejsc zimowania nietoperzy. Może się więc okazać, że przypadkowe zniszczenie zimowisk spowoduje utratę wartości obszaru.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Diable Skały - rezerwat leśny
• Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - rezerwat leśny
• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• jarząbek - ptak
• derkacz - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak
• gąsiorek - ptak
• podkowiec mały - ssak
• nocek duży - ssak
• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Bobowa (gorlicki, woj. małopolskie)
• Korzenna (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Gródek nad Dunajcem (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Ciężkowice (tarnowski, woj. małopolskie)