Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Małomickie Łęgi

Kod obszaru:

PLH080046

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

993 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę środkowego biegu Bobru, na odcinku od miasta Szprotawy do południowo-wschodnich granic miasta Żagania. Dolina Bobru ma charakter naturalny z meandrami i starorzeczami i stosunkowo głęboko wciętym korytem oraz tarasami zalewowymi i naturalnymi stromymi skarpami, szczególnie na prawym brzegu, w części północnej. Dolina rzeki jest ograniczona wałami przeciwpowodziowymi.
W dolinie rosną lasy – 73% powierzchni terenu, głównie liściaste i mieszane (grąd środkowoeuropejski, łęgi wiązowo-jesionowe, a bardzo rzadko wierzbowe i topolowe). 18% powierzchni obszaru zajmują pola i użytki zielone.
Obszar ma duże znaczenie dla zachowania ciągłości korytarza ekologicznego doliny rzeki wraz z występującymi tu licznymi biocenozami grądu środkowoeuropejskiego. Ponadto, jest ostoją stosunkowo licznej populacji bobra europejskiego i wydry oraz trzepli zielonej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży w Kotlinie Żagańskiej. W Małomicach znajduje się duży stopień wodny z elektrownią a poniżej, na północ od Żelisławia, w Bukowinie Bobrzańskiej Dolnej - drugi, mniejszy stopień ale także z elektrownią (obecnie w posiadaniu prywatnym).
Obszar jest słabo zurbanizowany, jednak w Szprotawie i Małomicach zabudowa dochodzi do samych granic obszaru, a w przypadku elektrowni w Małomicach i Bukowinie Bobrzańskiej Dolnej zabudowa przemysłowa wkracza w samą dolinę rzeki.
Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Szprotawa – Żagań do a następnie drogami lokalnymi, na południe do ostoi
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności związane z walorami średniej rzeki nizinnej.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo.
Turystyka wypoczynkowa: spacery w lasach grądowych w pobliżu siedzib ludzkich (głównie Szprotawy i Małomic), nadrzeczne plaże.
Turystyka krajoznawcza: W Szprotawie warto zwiedzić kościół z XIV- XVII wieku, w Żaganiu kościół Augustianów i barokowy pałac Lobkowiców, a w Rudawicy kościół gotycki.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w miastach Szprotawie i Żaganiu oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

 • Przekształcenia antropogeniczne cieków,
 • Wpływ ścieków z pobliskiej Szprotawy
 • Stopnie wodne w Małomicach i Bukowinie Bobrzańskiej Dolnej
 • Duże okresowe wahania poziomu wody w Bobrze związane z eksploatacją hydroelektrowni oraz płukanie namułów z cofek ich jazów
 • Susza hydrologiczna (niskie stany wód w Bobrze i mniejszych ciekach)
 • Intensyfikacja uprawy łąk i ich przekształcanie na pola uprawne
 • nadmierna rekreacja - niszczenie runa leśnego, inwazja obcych gatunków roślin, zaśmiecania oraz penetracja przez psy i koty.
 • Drogi, autostrady, linie kolejowe, w tym TGV, mosty, wiadukty
 • Linie elektryczne

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
 • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
 • Klub Przyrodników, Świebodzin
 • Lasy Państwowe

Jednostki administracyjne:

• Żagań (żagański, woj. lubuskie)
• Małomice (żagański, woj. lubuskie)
• Szprotawa (żagański, woj. lubuskie)