Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki Nowohuckie

Kod obszaru:

PLH120069

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

59,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w dolinie Wisły (na dawnej terasie zalewowej). Od południa graniczy ze starorzeczem Wisły, od północy z centrum Nowej Huty - dzielnicy Krakowa. Łąki Nowohuckie powstały na miejscu, dawnego XVIII - to wiecznego koryta rzeki. Po rozległym starorzeczu pozostało dziś niewielkie oczko wodne. Są ostatnim, dobrze zachowanym fragmentem łąk nadwiślańskich w Nowej Hucie. Spotykamy tu na niewielkim obszarze ponad 10 zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych. Są wśród nich zespoły naturalne: szuwary wysokich turzyc i część szuwarów trzcinowych, a także liczne, bogate zespoły półnaturalne np.: podmokła łąka z ostrożeniem łąkowym, świeża łąka z rajgrasem wyniosłym oraz szuwar z kosaćcem żółtym. Teren pełni funkcję terenów rekreacyjnych (miejsce spacerów okolicznych mieszkańców) oraz ważne zaplecze dla zajęć z edukacji środowiskowej dla szkół z całego Krakowa. Na Łąkach Nowohuckich występują zwarte populacje czterech gatunków motyli wymienianych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: Maculinea teleius, M. nausithos, Lycaena dispar i L. helle. W przypadku L. helle jest to najprawdopodobniej największa tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z małej fragmentacji siedlisk tego motyla (łąk z rdestem wężownikiem) na tym obszarze. Obszar pełni ważną funkcję w zapewnieniu ciągłości siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Południowej. Występują tu też cenne siedliska roślin i ptaków, związanych z siedliskami nieleśnymi.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd do Krakowa pociągiem lub autobusem, a następnie komunikacją miejską. Baza noclegowa i gastronomiczna dostępna w Krakowie i okolicach.

W Krakowie należy zobaczyć:

 • Wieża Mariacka zwana również Wieżą Straży, Budzielną, Alarmową lub Hejnalicą - jest jedyną na świecie, z której od przeszło sześciuset lat przez całą dobę co godzina trębacz gra hejnał na cztery strony świata. By zobaczyć i usłyszeć te cuda trzeba wspiąć się po 239 schodkach na wysokość 54 metrów. Trębacz mariacki potrzebuje na to dwie i pół minuty.
 • Zamek Królewski na Wawelu (Smocza Jama, Pałac Królewski)
 • Kościół św. Anny - jest świątynią uniwersytecką, która została zbudowana w latach 1689-1703
 • Kościół Mariacki - pełna nazwa to: kościół archiprezbiterialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Był świątynią krakowskiego mieszczaństwa. Pierwotnie na jego miejscu, stał kościół drewniany, a pierwszy murowany, w stylu romańskim wybudowano w latach 1221-1222.
 • Kościół św. Piotra i św. Pawła Historia budowy tego kościoła łączy się z zakonem Jezuitów.
 • Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jest majestatyczną gotycką bazyliką [w sensie architektonicznym], zlokalizowaną na obszarze historycznie należącym do miasta Kazimierz. Początki istnienia tej budowli sięgają drugiej połowy XIV wieku.
 • Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP - historia powstania klasztoru Kamedułów nierozerwalnie związana jest z osobą marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego. Postanowił on, ufundować kościół właśnie dla Kamedułów czyli wybranego przez siebie zakonu, który w 1603 sprowadził do podkrakowskiego Bodzowa. Budowę kościoła rozpoczęto w 1610 roku. Do roku 1630 udało mi się doprowadzić budowę świątyni do końca.
 • Mury Obronne - za początek tworzenia murów obronnych można uznać rok 1285 kiedy książę Leszek Czarny wydał pozwolenie na podjęcie prac budowlanych. Barbakan Najważniejszy element północnej części systemu fortyfikacji średniowiecznego Krakowa i jednocześnie najcenniejszy zabytek budownictwa fortecznego w naszym mieście. Został wystawiony na przełomie XV i XVI stulecia, w związku z groźbą tureckiego ataku, miał wzmocnić słabo ufortyfikowaną, północną cześć systemu obronnego miasta.
 • Brama Floriańska (Kuśnierzy) - obecny wygląd liczącej prawie 35 metrów wysokości konstrukcji, to efekt wielu przeróbek na przestrzeni dziejów, bowiem dolne partie bramy pochodzą z końca XIII lub początku XIV wieku, natomiast zwieńczenie bramy stanowi barokowy hełm, sprawiony w miejscu zniszczonego w czasie potopu szwedzkiego gotyckiego w drugiej połowie XVII wieku.
 • Baszta Pasamoników - późnogotycka, ceglana budowla została wzniesiona w drugiej połowie XV stulecia. Baszta Stolarzy i Powroźników Wzniesiona podobnie jak Baszta Pasamoników w XV w., przylega do Arsenału Miejskiego. Baszta Pod Jarzębiem Jedna z ośmiu baszt jakie stały pomiędzy Bramą Floriańską, a Mikołajską - piecza nad nią przypadała cechom: karczmarzy, piwowarów i słodowników.
 • Sukiennice są jednym z najbardziej charakterystycznych i najlepiej rozpoznawalnych miejsc na zabytkowej mapie Krakowa. W połowie XIV wieku nowy, murowany budynek Sukiennic ufundował Kazimierz Wielki. Fragmenty tej gotyckiej budowli możemy dostrzec w istniejącym dziś na Rynku gmachu.

Zagrożenia:

Niewłaściwe użytkowanie łąki, szuwarów trzcinowych, młak - zbyt wczesny termin koszenia (w roku 2008 siedliska nieleśne z terenu obszaru zostały skoszone 11 lipca), łąki są koszone każdego roku na całej powierzchni. Zły termin koszenia utrudnia motylom przejście cyklu rozrodczego. Ze względu na motyle z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej łąki nie powinny być koszone w okresie od początku maja do końca sierpnia. Równomierne i coroczne koszenie łąk wpływa na pozbawienie obszaru charakteru mozaiki siedlisk w różnych stadiach sukcesji, różnej wysokości, który jest najbardziej korzystny ze względu na bogactwo gatunkowe, nie tylko motyli dziennych.

W okresie lęgowym ptaków zagrożenie stanowią psy wyprowadzane na spacery bez smyczy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łąki Nowohuckie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• derkacz - ptak
• gąsiorek - ptak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna: Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Kraków (Kraków, woj. małopolskie)