Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bory Bagienne nad Gilówką

Kod obszaru:

pltmp549

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1949,5 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w południowo-środkowej części Równiny Biłgorajskiej (Kotlina Sandomierska). Podłoże stanowią głównie piaski a w bezodpływowych zagłębieniach torfy.
W przeważającej części teren pokryty jest zwartym płaszczem lasów. Celem ochrony w obszarze jest zachowanie bagiennych siedlisk o charakterze puszczańskim. Głównym walorem są tu duże powierzchnie dobrze zachowanych borów bagiennych. Pozostałe siedliska zajmują niewielkie powierzchnie, a są to torfowiska wysokie i przejściowe a w południowo-wschodniej części śródleśne łąki.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Harasiuki: w pobliżu znajduje się Roztoczański Park Narodowy, a także Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, impreza mykologiczna: Grzyby Harasiuki
Janów Lubelski: Ptaki dziuplaki – aktywna edukacja i ochrona przyrody w Lasach Janowskich zrealizowany przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.
Krzeszów Górny: Zagroda Lasowiacka w Krzeszowie Górnym.
Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107
w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Zalesianie łąk.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie http://www.lublin.rdos.gov.pl fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl Nadleśnictwo Biłgoraj ul. Zamojska 9623-400 Biłgora tel.(084) 686 00 28, (084) 686 80 99, fax. (084) 696 42 59 e-mail: nadlesnictwo.bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl Urząd Gminy Harasiuki ul. Harasiuki 112a tel. (15) 879-13-06, (15) 879-13-06

Jednostki administracyjne:

• Harasiuki (niżański, woj. podkarpackie)
• Janów Lubelski (janowski, woj. lubelskie)